رهایی خواهیم یافت
عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم
راهنمایی های عملی مفیدی در کتاب رومیان 6 : 11 - 13 یافت می شود. اول - " خود را مرده انگارید " ( آیه 11 ) کتاب مقدس می گوید که ما نسبت به گناه مرده ایم. این را باور کنید. پولس می گوید : " با مسیح بر صلیب شدهام، و دیگر من نیستم که زندگی میکنم، بلکه مسیح است که در من زندگی میکند؛ و این زندگی که اکنون در جسم میکنم، با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد. " ( غلاطیان 2 : 20 ) پولس مصلوب شدن و مرگ مسیح را مرگ خود می داند. او بر اساس این حقیقت فکر می کند و سخن می گوید و این حقیقت را در وجود خود می پذیرد و ما نیز باید این کار را انجام دهیم. قدم های دو و سه جملات هشدار دهنده و منفی هستند که چنین می گویند : " پس مگذارید گناه در بدنهای فانی شما فرمان براند تا امیال آن را اطاعت کنید. " ( آیه 12 ) " " اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند، بلکه همچون کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتهاند، خود را تسلیم خدا کنید و اعضای بدن خود را به او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند. " ( آیه 13) قبل از این ما نمی توانستیم تسلیم گناه نباشیم اما اکنون حق انتخاب داریم. اکنون قوتی در وجود ما هست که بزرگتر از گناه است. پس ما آزاد شده و عادل شمرده شده ایم. با این وجود باید اراده خود را به کار بریم. زمانی که وسوسه سراغ ما می آید باید به طور قاطع و راسخ چنین بگوئیم : " من تسلیم بدن و اعضای وجود خود نمی شوم. شیطان من تسلیم تو هم نمی شوم. من متعلق به عیسی هستم . " قدم چهارم جمله ای مثبت است. ما نمی توانیم به طور مستقل زندگی کنیم و در عین حال آزاد از گناه باشیم. باید انتخاب کنیم که خدا را به جای شیطان خدمت نمائیم و خود را به عنوان قربانی زنده تقدیم خداوند کنیم و هر آنچه هستیم و هرآنچه داریم را به او تقدیم کنیم. هیچ چیز را برای خود نگاه نداریم. پولس چنین می گوید : " اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند، بلکه همچون کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتهاند، خود را تسلیم خدا کنید. و اعضای بدن خود را به او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند. " ( آیه 13) تمام اعضای بدن خود را تسلیم خداوند کنید تا او بتواند به هر صورت که می خواهد از آنها برای جلال نام خود استفاده کند. نتیجه این است گناه بر شما فرمان نخواهد راند. ( آیه 14 ) ما از خجالت و از همه نتایج شرارت و گناه نجات یافته ایم. اگر ما بنا بر آنچه در کتاب رومیان ذکر شده زندگی و عمل نمائیم و خود را با مرگ ، دفن و قیام مسیح شریک بدانیم رهایی خواهیم یافت
خداوندم عیسی تو را برای کارت بر صلیب شکر می کنم. اعلام می کنم که از طریق یکی شدن با عیسی رهایی یافته ام زیرا عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم.آمین