کاهن اعظم اعتراف ما
بیائید اعتراف خود را استوار نگاه داریم
جایگاه مسیح به عنوان کاهن اعظم با اعترافات ما در ارتباط است. بیائید به سه متن از کتاب عبرانیان نگاه کنیم. اولین قسمت در عبرانیان 3 :1 آمده که چنین می گوید : ” پس ای برادران مقدس که در دعوت را بر عیسی شریک هستید اندیشۀ خود را بر عیسی معطوف کنید که اوست رسول و کاهن اعظمی که بدو معترفیم ” عیسی رسولی است که خداوند او را برای نجات فرستاد و پس از آنکه او نجات را فراهم ساخت او نزد خداوند باز گشت تا کاهن اعظم ما در حضور پدر باشد. او کاهن اعظم اعترافات ماست. این حقیقتی بنیادی است. اگر اعترافی نباشد کاهن اعظمی هم نخواهد بود. اگر ما بر روی زمین دهانمان را ببندیم و سخنی نگوییم در واقع در آسمان وکیل مدافع خود را خاموش ساخته ایم. هر چه ما بیشتر اعتراف کنیم باعث آزاد شدن خدمت کهانت عیسی برای خود می شویم. در عبرانیان 4 :14 چنین می خوانیم
“پس چون کاهن اعظمی والامقام داریم که از آسمان در گذشته است یعنی عیسی پسر خدا بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم
استوار نگاه داشتن اعتراف به معنای این است که ما چیزی را بگوییم و سپس به گفتن آن ادامه بدهیم و هرگز تسلیم و نا امید نشویم و عقب نشینی نکنیم و نهایتا
” از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانۀ خدا داریم یاید بی تزلزل امیدی را که به آن معترفیم همچنان استوار نگاه داریم زیرا وعده دهنده امین است ” (عبرانیان 10 : 21 ، 23
به تغییری که در اینجا رخ می دهد توجه کنید. در اینجا دیگر اعتراف ایمان نیست بلکه اعتراف امید است. اگر ما مدتی کافی ایمانمان را اعتراف کنیم این ایمان تبدیل به امید خواهد شد. ” ایمان ضامن چیزهایی است که به آن امید داریم. ” ( عبرانیان 11 : 1 ) زمانی که ما پایۀ ایمان خود را بنا می کنیم آن زمان است که امید می آید. تعریف من از امید کتاب مقدسی این است ” انتظار مطمئن برای چیزهای نیکو ” اما چرا ما باید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم ؟ اجازه دهید این مطلب را با مثالی برای تان توضیح دهم. زمانی که با هواپیما مسافرت می کنید و علامت بستن کمربندهای ایمنی روشن می شود این علامت به شما می گوید که باید انتظار تکان هایی را داشته باشید. به همین صورت کلمه بی تزلزل به شما می گوید که باید انتظار مخالفت هایی را داشته باشید. زمانی که ما اعتراف خود را استوار نگاه می داریم در آن زمان پیروز می شویم
عیسی جان از تو متشکرم که تو کاهن اعظم اعترافات ما هستی. من اعلام می کنم که عیسی وکیل مدافع من در آسمان و در حضور پدر است و من ایمان خود را بی تزلزل استوار نگاه می دارم . زیرا من باید ایمان خود را استوار نگاه دارم. آمین