پذیرش بازوی خداوند
بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم
کتاب اشعیا در باب 53 با این هشدار شروع می شود. این پیغام نبوتی توسط خداوند به اشعیا داده شد و اشعیا می گوید بسیاری با بی ایمانی آن را خواهند پذیرفت. ” چه کسی پیام ما را باور کرده و بازوی خداوند بر که مکشوف گشته است ؟ ” ( اشعیا 53 :1 ) آن خادم خداوند که در آیات بعدی در موردش توضیح داده می شود ( اشعیا 52 : 13 – 15 را مطالعه کنید. ) و اشعیا در باره آن نبوت می کند، در آیات بعدی به عنوان بازوی خداوند معرفی می شود. این عبارت به این نکته اشاره می کند که قوت خداوند در قومش عمل می کند و پیشاپیش به این نکته اشاره می کند که از طریق عیسی مسیح خداوند در میان قومش کار می کند و برای آنها نجاتی مهیا می سازد. همه این نبوتها در عیسی محقق می شود. او آمد تا خداوند را آشکار ساخته و نجات او و شفای او را برای همه به ارمغان بیاورد. پطرس که شاهد خدمات عیسی است این حقیقت را چنین خلاصه می کند
” و چگونه خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت مسح کرد به گونه ای که همه جا می گشت و کارهای نیکو می کرد و همه آنان را که زیر ستم ابلیس بودند شفا می داد از آن رو که خدا با او بود . ” ( اعمال 10 : 38
انجیل یوحنا به طور مستقیم نبوت اشعیا را به عیسی مرتبط می داد
” با اینکه عیسی آیاتی چنین بسیار در برابر چشمان آنان به ظهور رسانیده بود به او ایمان نیاوردند . بدین سان سخنان اشعیای نبی به حقیقت پیوست که گفته بود : چه کسی ای خداوند پیام ما را باور کرده و بازوی خداوند بر که مکشوف گشته است ؟ ” ( انجیل یوحنا 12 : 37 – 38
ما باید ایمان خود را نسبت به او که محقق کننده نبوت های عهد عتیق است محکم نگاه داریم. حتی بسیاری از آنانی که از نزدیک شاهد معجزات عیسی بودند او را باور نکردند. بیائید دنبال آیات و نشانه ها نباشیم. این ها تضمین کننده ایمان ما نیستند. بیائید ایمان خود را بر او که نجات ما را مهیا نموده استوار کنیم. نجات ما بزرگترین معجزه است
خداوندا تو را شکر می کنم که مرا فرا می خوانی که این دنیا را پشت سر بگذارم. اعلام می کنم که اگر چه بسیاری از نزدیکان عیسی او را رد کردند اما من او را به عنوان بازوی خداوند که نجات را فراهم آورده می پذیریم. من باید نزد او به بیرون از اردوگاه بروم.آمین