میزان وراثت ما
من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای " ابا - پدر " سر می دهم
بیاید به آیه ای که در مورد میزان ارث ما در مسیح صحبت می کند نگاه کنیم
"و نه تنها خلقت بلکه خود ما نیز که از نوبر روح برخورداریم در درون خویش ناله بر می آوریم در همان حال که مشتاقانه در انتظار پسر خواندگی یعنی رهایی بدن های خویش هستیم "( رومیان 23:8
زمانی که ما مسیح را می پذیریم خداوند همه چیز را به رایگان در اختیار ما قرار می دهد. غیر از مسیح ما چیزی دریافت نمی کنیم. این آیه تاکید بسیاری بر میزان ارث و آزادی مطلق ما می کند. ما نمی توانیم شایستگی لازم برای دریافت آن را بدست آوریم ما وارثین کامل ارث او هستیم. ما تمامی آنچه خدای پدر و خدای پسر دارند در زمان پذیرش عیسی بدست می آوریم. در رسالۀ اول قرنتیان پولس سعی می کند که به ایمانداران نشان دهد چقدر ثروتمند هستند. او در واقع آنها را توبیخ می کند زیرا آنها طوری عمل می کردند گویی فقیر هستند. آنها خبیثانه ، حقیرانه و از روی حسادت نسبت به یکدیگر زندگی می کردند. گویی پولس به آنها چنین می گوید : " شما مردم نمی دانید که چه دارید
"پس دیگر به انسانها فخر نکنید زیرا همه چیز متعلق به شماست خواه پولس، خواه آپولس، خواه کیفا، خواه دنیا ، خواه زندگی ، خواه مرگ ، خواه زمان حال و خواه زمان آینده همه و همه از آن شماست و شما از آن مسیح اید و مسیح از آن خداست " (اول قرنتیان 3 : 21 – 23
گویی پولس چنین می گوید همه چیز متعلق به شماست.از اعمال حقیرانه و احمقانه دست بکشید. به واعظین خود نیز تکیه نکنید. از کوته فکری اجتناب کنید. همه چیز متعلق به شماست. به یاد داشته باشید هدیۀ وراثت به طور رایگان به ما داده شده و نمی توانیم آن را با شایستگی خود به دست آوریم. اما مهم است که ما از روح القدس بخواهیم که ایمان و درک ما را وسعت ببخشد. روح القدس مدیر اجرایی است تا وقتی که او با ما سخن نگوید و ما را به سوی حقیقت هدایت نکند اینها تنها واژه های خالی خواهند بود و حقیقت نخواهند داشت. روح القدس است که وعده ها را تبدیل به حقیقت می کند
پدر از تو متشکرم که فرزند تو هستم. اعلام می کنم که با پذیرش مسیح من وارث کل ارث او هستم. من روح پسر خواندگی را دریافت نموده ام و به واسطۀ او فریاد می زنم " ابا ، یعنی پدر". آمین