قدوسیت چیست؟
من مقدس هستم
در مورد قدوسیت تعاریف اشتباه بسیاری وجود دارد. بسیاری از مسیحیان سعی می کنند که با اجتناب از بعضی کارها به قدوسیت دست یابند. آنها فکر می کنند که اگر من این کار و آن کار را انجام ندهم در آن صورت من مقدس هستم. اما این کار هیچ ربطی به مقدس بودن ندارد. البته کارهای وجود دارد که وقتی شما مقدس باشید نمی توانید انجام شان دهید اما اگر فکر کنید که قدوسیت به معنای آن است که شما تعدادی از کارهای که انجام می دهید را متوقف کنید این دید گاه صحیحی نیست. پولس در کولسیان 20:2 می نویسد
" پس حال که با مسیح نسبت به اصول ابتدایی این دنیا مرده اید چرا همچون کسانی که گویی هنوز به دنیا تعلق دارند تن به قواعد آن می دهید
این دیدگاه بسیاری از افراد نسبت به قدوسیت است. یعنی تسلیم نمودن خود به مقررات و قوانین. پولس در ادامه لیستی از قوانینی که برخی از افراد برای دست یابی به قدوسیت انجام می دهد را می نویسد
" قواعدی که می گوید این را لمس مکن و به آن لب نزن و بر آن دست مگذار. این ها همه مربوط به چیز های است که با مصرف از بین میرود و بر احکام و تعالیم بشری بنا شده است هر چند به سبب در بر داشتن عبادت داوطلبانه و خوار کردن خویشتن و ریا ضت بدنی ظاهری حکیمانه دارد اما فاقد هرگونه ارزشی برای مهار تمایلات نفسانی است." (آیات 21-23
به عبارت دیگر اجتناب از برخی کارها شما را مقدس نمی گرداند این نوع قدوسیت آن چیزی نیست که خداوند می خواهد. در متی 16:5 عیسی رابطۀ میان قدوسیت واعمال ما را تشریح می کند
" پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک تان را ببیند و پدر شما را در آسمان است بستایند
این که ما اجازه دهیم نور ما بتابد به آن معنا است که ما کارهایی انجام دهیم که دیگران بتوانند از طریق ما خداوند را ببینند. این به معنی نگه داشتن یک سری قوانین نیست. بلکه این امری مثبت و نیرویی قدرتمند است. در واقع من ایمان دارم که قدوسیت مهم ترین نیرو در جهان است. گوشه گیری ، داشتن روشی منفی در زندگی و نا امیدی در واقع فریب خود است.منظور خدا به هیچ وجه از قدوسیت این نیست
خداوندا از تو متشکرم که مرا فرا خوانده ای. اعلام می کنم که من اجازه می دهم نورم بتابد و به عنوان نیرویی مثبت و قدرتمند عمل نماید . زیرا من مقدس هستم. آمین