کفاره : رینگ
عیسی به جای ما مرد تا بتوانیم در حیات او سهیم گردیم
برای اینکه بتوانید نقش کفاره را در سایه کل انجیل درک کنید به ساختار یک چرخ توجه کنید. یک چرخ از سه قسمت اصلی تشکیل شده است. قسمت خارجی، پره ها و رینگ. دایره خارجی نشان تدارک کامل خداوند برای زندگی های ماست. تدارکی که خداوند برای روح و جسم و برکت مالی ما از حال تا به ابد دیده است. پره هایی که دایره خارجی را می پوشانند روشهایی است که خداوند بوسیله آن تدابیر خود را در زندگی های ما جاری می کند. برای مثال او از طریق بخشش صلح، شفا، سلامتی، رهایی، نجات، تقدیس، قدوسیت و موارد دیگر را در زندگی های ما جاری می سازد. اما بدون قسمت مرکزی چرخ یعنی رینگ این پره ها بدون تکیه گاه می مانند. همچنین توسط قسمت مرکزی است که نیروی محرکه به چرخ ها منتقل می گردد.در تدارک خداوند کفاره گناهان ما قسمت مرکزی چرخ ها است که از طریق آن قوت لازم برای زندگی مسیحی برای ما جاری می شود. با مطالعه عبرانیان 2 : 9 در می یابیم که از طریق فیض خداوند است که عیسی طعم مرگ را به خاطر تک تک ما چشید. او جایگزین ما شد و آنچه ما لایقش بودیم بر او قرار گرفت. اشعیا 53 : 6 چنین می گوید : " همه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود رفته بود اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد. " . واژه تقصیر همچنین به معنی سرکشی نیز است. سرکشی تمامی نسل بشر در این عبارت خلاصه شده است. ما به خداوند پشت کرده بودیم و هر کدام به راه خود رفته بودیم هر کدام از ما ملاک های خود را داشتیم. دنبال خشنودی خود بودیم و برای خودمان زندگی می کردی . همه ما سرکش بودیم اما خداوند سرکشی های همه ما را بر عیسی قرار داد. در نتیجه سرکشی همه ما بر او قرار گرفت. زمانی که وی بر صلیب رفت تمامی نتایج شرارت بار سرکشی ما بر او قرار گرفت. بیماری، طردشدگی، درد، عذاب و در نهایت مرگ.اما او به جای خود نمرد بلکه او به جای ما مرد. او طعم مرگ را به جای ما چشید
خداوندم عیسی از تو به خاطر کارت بر صلیب تشکر می کنم اعلام می کنم که من از سرکشی و تمرد خود باز گشته و می پذیریم که عیسی به جای من طعم مرگ را چشیده است زیرا عیسی به جای من مرد تا من بتوانم در حیات او سهیم گردم. آمی