تازه شدن
انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود
عیسی خداوند بود و جسم پوشید. زمانی که جسم عیسی بر صلیب سوراخ و پاره گشت پرده هیکل پاره شد. بعد از آن عیسی خود را در ایمانداران آشکار می سازد. او در ایمانداران ساکن است. اما هنوز در جسم خود نیز ساکن است. کتاب کولسیان جنبۀ دیگری از این حقیقت را برای ما روشن می کند. پولس دربارۀ انسانیت جدید که جایگاه ما در مسیح است چنین می گوید
” به یکدیگر دروغ نگویید زیرا آن انسان قدیم را با کارهایش از تن بدر آورده اید و انسان جدید را بر کرده اید که در معرفت حقیقی هر آن نو می شود تا به صورت آفرینندۀ خویش در آید . ” ( کولسیان 3 : 9 – 10
ترجیح می دهم که این آیه را چنین بازگو نمایم ” انسانیتی که هر روز تازه می گردد .” تازه شدن برای من یک امری استمراری است که در زمان حال رخ می دهد. برای اینکه تازه شویم باید فرایندی را پشت سر بگذاریم. سپس به صورت تحت الفظی چنین می گوید : ” در معرفت حقیقی “. این معرفت تنها شامل شناخت منطقی عیسی نیست بلکه تسلیم کردن تمامی قسمت های زندگی مان به دستان اوست که باعث می شود تصویر او در ما شکل بگیرد. هدف نهایی فرایند تازه شدن این است که یک بار دیگر تصویر او در ما شکل بگیرد. باور دارم که این تفسیر کاملاً توجیه کننده است. بیاید این جمله را تکرار کنیم .” تازگی در شناخت خالق برای شکل گیری تصویر او در ما
به عبارت دیگر نهایت تحقق این هدف احیا شدن تصویری است که در زمان سقوط مخدوش شده بود. البته نهایت این هدف در زمان قیام ما محقق می شود زمانی که بدن فیزیکی انسان ها به شباهت بدن قیام کرده مسیح مبدل می شود
عیسی جان از تو به خاطر مبادله ای که بر صلیب انجام دادی متشکرم.اعلام می کنم که تصویر آنکه من را خلق نمود در من شکل می گیرد. اعلام می کنم که انسانیت کهنۀ من در مسیح مرد تا انسانیت تازه در من زاده شود.آمین