نه شکلی، نه شمایلی
بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم
اشعیا 53 : 2 به شکلی نبوتی عیسی را بر زمین تشریح می کند و از سال های ابتدای زندگی او بر زمین می گوید
” زیرا در حضور وی چون نهال و همچون ریشه ای در زمین خشک خواهد روئید . او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم و نه ظاهری که مشتاق او باشیم . ” ( اشعیا 53 : 2
عیسی از زمان کودکی تا بلوغش مانند ریشه ای در زمین خشک می روید. راست و خداترس در همه راههای خود. این حقیقت در لوقا 2 : 40 نیز تشریح شده است: ” باری آن کودک رشد می کرد و قوی می شد. او پر از حکمت بود و فیض خدا بر او قرار داشت. ” در این حال عیسی ریشه ای در زمین خشک بود. او به عنوان پیغام آور خداوند برای اسرائیل در زمانی ظاهر شد که فقر روحانی شدیدی برای مدتی طولانی احساس می شد. برای حدود 300 سال قوم اسرائیل هیچ مکاشفه ای دریافت نکرده بود. این سکوت نبوتی توسط یحیی تعمید دهنده و سپس بوسیله خود عیسی شکسته شد. هر دوی آن ها آمدن ملکوت خداوند را اعلام می کردند. عیسی هیچ شکل و شمایل خاصی نداشت که هویت واقعی او را برای مردم آشکار نماید. مردم در او چیزی بیش از پسر یوسف نجار نمی دیدند. ( متی 13 : 53 – 54 را مطالعه کنید. ) زمانی که پطرس او را به عنوان مسیح پسر خداوند اعتراف نمود عیسی به او گفت که این مکاشفه را خون و جسم برای او آشکار نکرده بلکه توسط خدای پدر به او مکشوف شده است. ( متی 16 : 17 را مطالعه کنید.) نبوت ادامه پیدا می کند
” خوار و مطرود نزد آدمیان مرد درد آشنا و زنجدیده چون کسی که روی از بگردانند خوار گشت و به حسابش نیاوردیم . ” ( اشعیا 53 : 3
عیسی در پی خشنود ساختن افراد ثروتمند نبود بلکه او خود را به طور خستگی ناپذیری وقف کمک نمودن به فقرا و رنج دیدگان می کرد. او با درد و بیماری مردم روبرو می شد و نهایتاً درد و بیماری کل نژاد بشری را بر خود گرفت و در تنهایی و شرم بر صلیب آویخته شد. او چون کسی که روی از او برگرداندند خوار گشت. ( اشعیا 53 : 3 را مطالعه کنید
خداوندا از تو متشکرم که مرا فرا می خوانی که این دنیا را پشت سر بگذارم. اعلام می کنم اگر چه مردم عیسی را خوار نموده ، مطرود کردند ولی من او را می پذیرم و به عنوان مسیحا او را احترام می کنم. به عنوان پسر خدا . زیرا من باید نزد او به بیرون از اردوگاه بروم. آمین