خداوند از عزل پدر بوده است
من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم
بیایید از نزدیک نگاهی به رابطه ای که در میان پدر و فرزندانش وجود دارد بیندازیم . ” از این رو زانو می زنم در برابر آن پدرکه هر خانواده ای در آسمان و بر زمین از او نام می گیرد” ( افسسیان 3 : 14 – 15
در این آیه مکاشفۀ شگفت انگیزی وجود دارد. پدر بودن خداوند ابدی است.مفهوم پدر بودن بر زمین از مفهوم پدر آسمانی که پدری است الهی، ازلی و مقتدر سرچشمه می گیرد. پس خداوند همیشه پدر بوده است. پدر عیسی مسیح. رابطۀ پدری و فرزندی در الاهیات رابطه ای است ازلی. پیش از آنکه این خلقت وجود داشته باشد خداوند از عزل پدر بوده و مسیح از عزل پسر او. هر پدر بودنی که در خلقت وجود دارد از پدر بودن جاودانی او سرچشمه گرفته است. در یکی از آیات معروف انجیل یوحنا عیسی می گوید
“در خانه پدر من منزل بسیار است و گرنه به شما می گفتم می روم تا مکانی برای شما آماده کنم ” ( یوحنا 2 : 14
این آیه این حقیقت را آشکار می کند که او پدر است و او خانه ای دارد. در کتاب مقدس واژۀ خانه هرگز برای اشاره به ساختمان فیزیکی به کار نرفته بلکه همواره به خانواده اشاره می نماید. وقتی که عیسی گفت ” در خانۀ پدر من ” او دربارۀ خانوادۀ الهی خود سخن می گفت. خداوند از عزل پدر بوده و هر خانواده ای منشاء خود را در ابدیت از پدر و پسر و رابطه ای که درمیان آن دو وجود دارد می گیرد
خداوند از تو متشکرم که فرزند تو هستم. اعلام می کنم که خداوند پدر جاودانی است و من قسمتی از خانوادۀ الهی خداوند هستم. من روح پسر خواندگی را دریافت نموده ام و به واسطۀ او فریاد می زنم ” ابا ، یعنی پدر”. آمین