او به خاطر ما رنج کشید
عیسی به جای ما مرد تا بتوانیم در حیات او سهیم گردیم
باب 53 کتاب اشعیا توصیفی جز به جز و نبوتی درباره رنج های عیسی مسیح به ما ارائه می دهد.این کتاب در حدود 700 سال قبل از اینکه این واقعه رخ دهد نگاشته شده است
" آزار و ستم دید اما دهان نگشود همچون بره ای که برای ذبح می برند و چون گوسفندی که نزد پشم برنده اش خاموش است هچنان دهان نگشود. با محاکمه ای ظالمانه برده شد چه کسی از نسل او سخن تواند گفت زیرا او از زمین زندگان منقطع شد و به سبب نا فرمانی قوم من مضروب گردید ؟ گر چه هیچ خشونت نورزید و فریبی در دهانش نبود قبرش را با شریران تعیین کردند و پس از مرگش با دولتمندان . ( اشعیا 53 : 7- 9
جزئیات به طور دقیق در مرگ و رنج های عیسی محقق شد. اول اینکه در اناجیل بارها بر این نکته تاکید شده که عیسی هیچ تلاشی برای پاسخ به اتهاماتی که به او وارد می شد نکرد. او سعی نکرد خود را تبرئه کند و یا از خود دفاع کند. ( برای مثال به انجیل مرقس 15 : 3- 5 نگاه کنید .) اتهامات بی اساس و محکمه ای ناعادلانه او را به سوی مرگ برد و باعث شد که وی از زمین زندگان منقطع شود. جزئیاتی که در مورد دفن عیسی در این کتاب نوشته شده به صورت شگفت انگیزی صحیح است . " قبرش را با شریران تعیین کردن و پس از مرگش با دولتمردان . " از لحاظ تاریخی می دانیم که عیسی در میان دو دزد مصلوب شد و در قبری که یوسف رامه ای برای خود خریده بود دفن شد. اشعیا تاکید می کند که عیسی به خاطر گناهان خود نمرد او کاملا بی گناه بود اما مرگ او همانند مرگ مجرمان بود
عیسی جان از تو بخاطر مرگت بر صلیب تشکر می کنم اعلام می کنم که تو رنج دیدی و برای من مردی و اعلام می کنم که عیسی به خاطر من مرد تا من بتوانم حیات او را داشته باشم. آمین