تجربه پذیرش او
عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم
برای اینکه بتوانید آنچه که خداوند برای آزادی از حس طرد شدگی مهیا نموده را دریافت کنید باید دو اصل اساسی را به خوبی رعایت کنید. اول اینکه خداوند روش های متفاوتی برای هر کدام از مشکلات بشریت مقرر نکرده بلکه او تنها یک روش کامل دارد که تمامی جنبه های احتیاجات همه انسانها را در بر می گیرد. این تدارک کامل مرگ فداکارانه عیسی بر صلیب است. دوم اینکه آنچه بر روی صلیب رخ داد مبادله ای بود که خداوند خود آنرا برنامه ریزی کرده بود. تمامی نتایج شرارت بار گناه بر عیسی قرار گرفت تا در عوض تمام نعمت هایی که به خاطر اطاعت عاری از گناه عیسی باید شامل حال او می شد برای ما مهیا شود
ما به نوبه خود هیچ کاری انجام نداده ایم که شایسته دریافت این نعمت ها باشیم و هیچ لیاقت یا حقی برای دریافت این برکات نداریم. این نعمات تنها توسط محبت غیر قابل درک خداوند برای ما مهیا شده است. بنابراین رفتن به حضور خداوند بر اساس شایستگی و پارسایی ما کاری بیهوده است. ما چیزی در وجودمان نداریم که بتواند با قربانی شایسته ای که عیسی بجای ما در حضور خداوند ارائه داد مقایسه شود. مسیح طرد شدگی ما را بر دوش کشید. او همه خجالت ، احساس خیانت و غضب و طرد شدگی ما را تحمل نمود و در واقع دلیل مرگ او شکسته شدن قلبش بود. از آنجا که او طرد شد امروز ما می توانیم پذیرفته شویم. ما نه تنها پذیرفته شده ایم بلکه به واسطه او عزیز نیز خوانده شده ایم. این یک مبادله بود. عیسی نتایج شرارت بار را متحمل شد تا ما بتوانیم نتایج نیکو را دریافت کنیم. او غمهای ما را بر دوش گرفت تا ما بتوانیم شادی او را داشته باشیم . راه برای بشریت باز شده تا بتوانند بدون حس خجالت و گناه و ترس نزد خداوند بیایند . عیسی طرد شدگی ما را متحمل شد تا ما بتوانیم پذیرش را از سوی او دریافت و تجربه کنیم
خداوندم عیسی برای کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. اعلام می کنم مبادله ای که عیسی انجام داد متعلق به من است و من پذیرفته شده هستم زیرا او بر صلیب طرد شد. من نیکوئی او را دریافت کرده ام زیرا او شرارت را بر خود متحمل شد. من شادمانم چون او غم های مرا بر دوش کشید. من اعلام می کنم که عیسی طرد شدگی مرا بر خود گرفت تا من چون او نزد پدر پذیرفته شده باشم.آمین