اراده ی خداوند برای ما
من مقدس هستم
" به علاوه همه ما پدران زمینی داشتیم که تأدیب مان می کردند و ما به آنها احترام می گذاشتیم حال چقدر باید بیشتر باید پدر روح های مان را اطاعت کنیم تا حیات داشته باشیم . پدران ما کوتاه زمانی بنا بر صلاح دید خود ما را تأدیب کردند اما خدا برای خیریت خودمان ما را تأدیب می کند تا در قدوسیت او سهیم شویم. " ( عبرانیان 12 : 9 – 10
ارادۀ خداوند این است که در قدوسیت وی شریک شویم. نویسندۀ عبرانیان چنین ادامه می دهد. " سخت بکوشید با همۀ مردم در صلح و صفا به سر ببرید و مقدس باشید زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید. " اول ما باید به دنبال قدوسیت باشیم. دوم برای بدست آوردن قدوسیت در اتحاد با مردم باید در صلح و صفا به سر ببرید. ما باید تلاش کنیم که رابطه ای مبتنی بر آرامش با دیگران داشته باشیم و از نزاع ها و اختلاف ها اجتناب کنیم. نویسندۀ عبرانیان همچنین هشدار خاصی را در این قسمت ذکر می کند او می گوید تا زمانی که در قدوسیت خداوند سهیم نشده باشیم او را نخواهیم دید. آیۀ دیگری از آیات کتاب مقدس که نمایان گر اشتیاق عمیق خداوند برای قدوسیت قومش می باشد این آیه است
" ارادۀ خدا این است که مقدس باشید خود را از بی عفتی دور نگاه دارید. " ( اول تسالونیکیان 4 : 3
اما تقدیس دقیقاً به چه معناست؟ ترجمه زبان انگلیسی تا حدی باعث مبهم شدن معنای حقیقی این واژه می شود. در زبان انگلیسی زمانی که پسوند ify به واژه ای اضافه می شود، بدان معنا است که واژه ای قرار است خاصیتی که قبل از ify نوشته شده است را به خود بگیرد. برای مثال purify به معنایی خالص ساختن است وclarify به معنای مشخص ساختن است. به همین صورت sanctify به معنای مقدس ساختن است اما sanct به چه معنایی است ؟ ریشۀ این واژه از ریشۀ واژۀ sanct است و در واقع sanct همان saint است. هر سه واژۀsanctify,saint,holy همگی از واژۀ یونانی hagios مشتق شده اند که ریشۀ واژۀ holy است. بسیار ساده است که در این صورت تقدیس شدن به زبان انگلیسی همان فرایندی است که در آن چیزی یا کسی مقدس می شود. بنابراین ما می توانیم اول تسالونیکیان 3: 4 را به این صورت ترجمه کنیم." زیرا اراده خداوند این است که شما را مقدس گرداند
خداوندا از تو متشکرم که مرا فرا خوانده ای. من به دنبال قدوسیت خواهم بود. همچنین سعی خواهم کرد تا با همه مردم در صلح زندگی کنم تا بتوانم به قدوسیت تو دست یابم. زیرا من مقدس هستم. آمین