نماینده شگفت انگیز ما
عیسی به جای ما مرد تا بتوانیم در حیات او سهیم گردیم
بیائید در مورد این که چگونه مسیح خود را با نژاد بشری یکی ساخت و گناه آنها را بر خود گرفت نگاهی به چند آیه بیاندازیم
" از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود، صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به ‌زیر کِشد، و آنان را که همۀ عمر در بندگیِ ترسِ از مرگ به‌سر برده‌اند، آزاد سازد. " ( عبرانیان 2 : 14 – 15
زمانی که آدم سرکشی کرد بجای اینکه پادشاه شود تبدیل به یک برده شد. برده ای که اسیر شیطان، مرگ و فساد گشت. اما او دیگر آزاد نبود. عیسی به خاطر اینکه بتواند بشریت را از بردگی آزاد سازد خود را مانند یک انسان ساخت و طبیعت آدمی بر خود گرفت. او همان جسم و خونی که من و تو داریم را بر خود گرفت تا با مرگ خود بتواند قوت آن کسی که نیروی مرگ را در دستانش دارد نابود سازد. او با کار خود قدرت شرارت را سرکوب کرده و همه ما را که تمامی عمرمان در اسارت و ترس از مرگ بودیم آزاد ساخت. عیسی طبیعت سقوط کرده انسانها و گناهان آنها را بر صلیب، بر خود گرفت. این حقیقت در اول پطرس 2 : 24 نیز ذکر شده است. " او گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد، تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم، همان که به زخمهایش شفا یافته‌اید. زیرا همچون گوسفندانی گم‌ گشته از راه بودید، امّا اکنون به ‌سوی شبان و ناظر جان هایتان بازگشته‌اید." (اول پطرس 2 : 24
عیسی بر صلیب گناهان و تقصیرات ما را کاملاً بر خود گرفت و تبدیل به آخرین و بزرگترین قربانی گناه شد. قربانی که تقصیرات تمامی نسل بشر را برداشت. او گناهان ما و مجازات ما را بر خود متحمل شد. جراحات ما بر وی قرار گرفت و او به جای ما مرد. او به عنوان نماینده ما تقصیر سرکشی ما را بر خود پذیرفت. آدم آخر بر صلیب رفت، خونش را ریخت و تمام وجود خود را برای رهایی ما فدا ساخت
خداوندم عیسی از تو به خاطر کارت بر صلیب متشکرم. اعلام می کنم که توکاملا خود را فدا ساختی تا مرا رهایی ببخشی و اعلام می کنم که عیسی به جای من مرد تا بتوانم در حیات او سهیم گردم. آمین