عادل شمرده شده
من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام
ما با ایمان به خون عیسی عادل شمرده می شویم . بیائید آن چه پولس درباره این موضوع در کتاب رومیان نوشته است را بخوانیم
" اما کسی که کار می کند (فرد مذهبی) مزدش حق او شمرده می شود اما آن که کاری نمی کند بلکه به خدایی توکل می کند که بی دینان را پارسا می شمارد ایمان او برایش پارسایی به شمار می آید. " ( رومیان 4 : 4 – 5
به آیه 5 دقت کنید. اولین کاری که باید انجام دهید این است که از تلاش برای عادل شدن خودتان دست بردارید. از تلاش برای این که کمی بهتر باشید دست بردارید. به این کار خود پایان دهید " اما آن که کاری نمی کند بلکه به خدایی توکل می دارد که بی دینان را پارسا می شمارد ایمان او برایش پارسایی به شمار می آید. " ( آیه 5 ) فقط ایمان داشته باشید . آیا به همین سادگی است ؟ اگر این قدر ساده نبود هرگز نمی توانستیم در این کار موفق شویم . خداوند افراد گناهکار را عادل می گرداند واین چیزی است که در کلام خدا آمده و من به آن ایمان دارم
" او کسی را گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در پارسایی خدا شریک شویم . " ( دوم قرنتیان 21:5
دوست دارم که ترتیب واژه ها را در این آیه تغییر دهم و به جای ضمایر از اسامی خاص استفاده کنم . " زیرا خداوند عیسی را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت " تا ما در عیسی پارسایی خداوند شویم " در اینجا مبادله ای کامل صورت می گیرد. عیسی به خاطره گناه کار بودن ما گناه شد تا ما بتوانیم به خاطر عدالت او عادل شمرده شویم . این عدالت از طریق ایمان به خون او به حساب ما گذاشته می شود
خداوندم عیسی از تو متشکرم که خود را فدا کرده ای. اعلام می کنم که عدالت از طریق ایمان به خون تو بدست می آید من از طریق ایمان عادل شمرده شده ام. ما از طریق ایمان به خون عیسی مسیح عادل شمرده می شویم. آمین