مراحل پذیرفته شدن
عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم
برای اینکه از طرف خداوند پذیرفته شوید چهار قدم وجود دارد که باید آنها را بردارید. اولین نکته بخشیدن شخصی است که شما را طرد نموده و به شما آسیب زده است. همانطور که عیسی در مرقس 11 : 25 تعلیم می دهد . " «پس هر گاه به دعا می‌ایستید، اگر نسبت به کسی چیزی به ‌دل دارید، او را ببخشید تا پدر شما نیز که در آسمان است، خطاهای شما را ببخشاید." این جمله جامع و کامل است. اگر شما از کسی چیزی به دل داشته باشید باید او را ببخشید و سپس خداوند شما را خواهد بخشید. اما اگر دیگران را نبخشید خداوند نیز شما را نخواهد بخشید. مخصوصا باید والدینتان را ببخشید زیرا معمولا باعث ایجاد حس طرد شدگی در ما می گردند. زمانی که افراد درک می کنند از دیدگاه کتاب مقدس وظیفه دارند تا والدین خود را احترام کنند زندگی آنها بسیار تغییر می کند. افسسیان 6 : 2 چنین می گوید : " «پدر و مادر خود را گرامیدار»، که این نخستین حکمِ با وعده است: " این بدان معنا نیست که شما کاملاً از اشتباهات آنها را می پذیرید بلکه شما باید آنها را ببخشید و مصمم باشید تا در حد توان خود آنها را احترام کنید. هرگز ندیده ام که شخصی با وجود اینکه رابطه بدی با والدین خود داشته باشد واقعاً برکت یافته و کامیاب شود. دوم باید تمامی نتایج منفی طرد شدگی را به حضور خداوند بیاورید. نتایجی از قبیل تلخی، انتقام، نفرت و سرکشی. این خصوصیات اخلاقی خصوصیاتی مسموم و زهر آگینی هستند که می توانند تمامی زندگی شما را مسموم سازند. این احساسات می توانند مشکلات جدی عاطفی و گاهی نیز جسمی برای شما ایجاد کنند. شما نباید ریسک کنید و چنین افکاری را در خود نگاه دارید. با عزمی راسخ سعی کنید این افکار را از خود برانید. با ایمان اعتراف کنید که من تمامی تلخی، انتقام و نفرت و سرکشی را از خود دور می کنم. به افرادی که از اعتیاد الکل آزاد شده اند چنین گفته می شود : " انتقام حس خوشایندی است که نمی توانید ریسک داشتن آنرا به جان بخرید . " این جمله حقیقت دارد. هیچ کدام از ما نمی توانیم ریسک کنیم و در زندگی مان حس انتقام داشته باشیم . زیرا نتایج و تأثیرات این حس مسموم کننده است
خداوندم عیسی برای کارت بر صلیب تو را شکر می کنم . افرادی که مرا طرد کرده اند را می بخشم. اعلام می کنم که تمامی تلخی و انتقام و نفرت و سرکشی را از خود می رانم. اعلام می کنم عیسی طرد شدگی مرا بر خود گرفت تا من چون او نزد پدر پذیرفته شده باشم.آمین