عمل اطاعت
من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام
” زیرا همان گونه که به واسطه نا فرمانی یک انسان بسیاری گناه کار شده اند به واسطه اطاعت یک انسان نیز بسیاری پارسا خواهند گردید ” ( رومیان 19:5
از طریق نافرمانی آدم بسیاری یا به عبارتی همه نسل او گناه کار گشتند اما از طریق اطاعت عیسی همۀ افرادی که به او ایمان داشته باشند عادل شمرده می شوند .این تشبیه بسیار مهمی است زیرا افرادی که در نتیجه گناه آدم گناه کار گشته اند یعنی ما، فقط عنوان گناهکار ندارند بلکه طبیعت و اعمال شان نیز گناه آلود است. به همین صورت زمانی که ما از طریق ایمان به عیسی عادل شمرده می شویم این بدان معنا نیست که خداوند نام و عنوان جدیدی بر ما می نهد و عنوان گناه کار را از ما بر می دارد و ما عادل خطاب می کند بلکه حقیقتاً عادل می گردیم هم در طبیعت وهم دراعمال. به همان قطعیتی که نا فرمانی آدم باعث گناه کار شدن ما شد دقیقاً به همان صورت اطاعت عیسی می تواند همه ما را عادل گرداند. ما نه تنها از لحاظ تئوری و یا از لحاظ الهیاتی عادل می شویم بلکه روش زندگی ما تغییر می کند و ما در طبیعت خود عادل شمرده می شویم
خداوندم عیسی متشکرم که جانت را فدا کرده ای. اعلام می کنم که از طریق اطاعت تو و از طریق ایمان من ، عادل شمرده شده ام . آمین