پنهان در مسیح
عیسی به جای ما مرد تا بتوانیم در حیات او سهیم گردیم
زمانی که ما با صلیب روبرو می شویم اولین کاری که باید انجام دهیم بازگشت است. اما صلیب عیسی راهی است بسوی مکانی پنهان که هیچ موجودی قادر نیست آنرا بیابد و هیچ پرنده ای قادر نیست آنرا ببیند و تمامی خلقت از آن بی خبر است. ( ایوب 28 : 7 – 8 را مطالعه کنید.) این مکان پنهان قلمرو روحانی است. چنان که پولس می گوید: " پس چون با مسیح برخیزانیده شدهاید، به آنچه در بالاست دل ببندید، آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است. زیرا مُردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. چون مسیح که زندگی شماست، ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. " ( کولسان 3 : 1- 4 ) عبارت کلیدی در این قسمت این است. زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است و این عبارت در مورد دنیای آینده صحبت نمی کند بلکه در مورد قلمرویی که هم اکنون، در همین جا وجود دارد صحبت می کند. پنهان بودن در خداوند یعنی بودن در او. زمانی که عیسی مرد به جای خود نمرد بلکه به عنوان نماینده ما بر صلیب رفت و تقصیر ها و محکومیت ما را بر خود گرفت. بنا بر درکی که با ایمان از کلام خداوند دریافت می کنیم در می یابیم که عیسی مرد و برخاست و ما نیز با او مرده و برخیزانیده شدیم. ما از طریق مرگ به قلمرویی وارد شدیم که با این حواس پنجگانه قادر به درک آن نیستیم و موجودات دیگر نیز قادر به شناسایی آن نیستند. ما در مسیح هستیم . ما در خداوند هستیم. هیچ چیزی نمی تواند نزد ما بیاید مگر آنکه از خداوند و از طریق عیسی عبور کرده باشد. ما در جسم خود هستیم اما حیات ما در واقع محدود به این دنیای مرئی نیست. ممکن است از با این ظروف خاکی از مشکلات بسیاری عبور کنیم اما ما حیاتی داریم که ابدی و فساد ناپذیر است. این یعنی امنیت کامل. فرقی نمی کند که چه اتفاقی بیافتد. ما در مسیح در مکان مخفی خداوند قادر مطلق قرار گرفتیم و از همه آسیب ها و خطرات محافظت می شویم. ( مزامیر 91 : 1- 2 را مطالعه کنید. ) صلیب کلید رفتن به این مکان پنهان است
خداوندم عیسی برای کارت بر صلیب تو را شکر می کنم . اعلام می کنم که از طریق صلیب به مکان پنهان خدای قادر مطلق راه یافته ام و از تمامی آسیب ها و خطرات محافظت می شوم زیرا عیسی به جای من مرد تا بتوانم در حیات او سهیم گردم. آمین