محبوب و پذیرفته شده
پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم
زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی عیب باشیم و در محبت بنا به قصد نیکوی ارادۀ خود ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطۀ عیسی مسیح از مقام پسر خواندگی او برخوردار شویم تا بدین وسیله فیض پر جلال او ستوده شود فیضی که در آن محبوب به ما به رایگان بخشیده شده است . ” ( افسسیان 1 : 4 – 6
آن محبوب کیست ؟ عیسی . به ترتیبی که در این قسمت وجود دارد توجه کنید. ما انتخاب شده ،از پیش تعیین شده، فرزند خوانده شده و پذیرفته شده ایم. می دانم که برخی از ترجمه های مدرن از واژه پذیرفته شده استفاده نمی کنند. در یونانی این واژه چنین ترجمه شده است ” او ما را پذیرفت ” بدان معنا که خداوند اشتیاق خود را به طور کامل بر ما نه
بار دیگر که وقتی جبرائیل بر مریم درود می فرستد چنین می گوید : ” ای که مورد لطف قرار گرفته ای ” ( لوقا 28:1 ) مورد لطف قرار گرفتن همان واژه ای است که در این قسمت از افسسیان به عنوان پذیرفته شدن بکار رفته است و پذیرفته شده ترجمه ای خوبی برای آن است. خداوند ما را تحمل نمی کند بلکه ما مورد لطف خداوند هستیم آیا می توانید این را باور کنید؟ این شگفت انگیز است. به نظر من احساس عدم امنیت مستقیماً با مشکل طرد شدگی مرتبط است. راه حل این است که ما عضوی از خانواده ای الهی شویم. خداوند تغییر نکرده و محبت است. خداوند هر یک از فرزندان خود را دوست دارد. هیچ فرزند درجه دومی برای خداوند وجود ندارد. اگر شما فرزند خدا هستید احتیاج نیست که پاورچین پاورچین از راهرو وارد شوید و درب او را بکوبید و امیدوار باشید که خداوند به شما اجازه ورود دهد بلکه او در آنجا با آغوشی باز منتظر شما است
پدر از تو متشکرم که حال فرزند تو هستم. اعلام می کنم که من برگزیده شده و از پیش تعیین شده ام و فرزند خوانده تو و پذیرفته شده هستم. خداوند مشتاق من است و پدر من در محبت مرا از پیش مقرر فرموده تا به فرزند خواندگی او در آیم . آمین.