نتایج عادل شمردگی
من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام
عادل شمردگی نتایجی مشخص و فوری در زندگی ما به بار می آورد. تمامی جوانب زندگی ما از قبیل رفتار، روابط و تاثیر گذاری مان در خدمات مسیحی همه و همه به این موضوع بستگی دارد که چقدر معنی عادل شمردگی را درک کرده باشیم . در امثال 1:28 چنین می خوانیم : " شریران می گریزند حتی آنگاه که تعقیب کننده ای نیست اما پارسایان همچون شیر شجاع اند. "امروزه مسیحان شجاع بسیار کمند و بیشتر آنها کم رو و خجالتی هستند. اکثر آن ها در حالت تدافعی زندگی کرده و در زمان رویارویی با شریر عقب نشینی می کنند. ریشۀ اصلی شکست آن ها این است که نمی دانند در نظر خداوند به همان اندازه عادل شمرده شده اند که خود عیسی عادل است. درک این حقیقت و شکرگزاری به خاطر آن جسارت وشجاعت را در ما تقویت می بخشد. بیائید به برخی دیگر از نتایج عادل شمردگی نگاه کنیم . اشعیا 17:32چنین می گوید : " ثمره عدالت سلامتی خواهد بود و نتیجه عدالت آرامی و امنیت تا ابدالاباد . "این متن در مورد سه محصول عادل شمردگی سخن می گوید که عبارتند از عدالت، آرامی و امنیت و زمانی که ما در می یابیم با عدالت عیسی مسیح عادل شمرده شده ایم این نتایج برای ما حاصل می شود. رومیان 17:14 به ما می گوید : " زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست بلکه پارسایی، سلامتی و شادی در روح القدس است . " پارسایی، آرامش و خوشی محصولات عادل شمردگی هستند . اگر ما نپذیریم که از طریق ایمان عادل شمرده شویم ممکن است سعی کنیم تا با تلاش خود این نتایج را در زندگی مان حاصل کنیم اما بدانید که تلاش ما بیهوده خواهد بود. دیدن این حقیقت که مسیحیان بسیاری سعی می کنند تا شاد و آرام باشند و در امنیت و صلح زندگی کنند بسیار تأسف بار است آن هم تنها به دلیل که به آن ها گفته شده باید این خصوصیات در زندگی شما وجود داشته باشند. تجربۀ من می گوید زمانی که مسیحیان واقعاً از بخشیده شدن گناهان خود مطمئن شوند و بدانند که از طریق ایمان عادل شمرده شده اند نتایج این عادل شمردگی به طور اتوماتیک در زندگی آنها نمایان می شود و کلید آن این است که مردم در یابند از طریق عدالت عیسی عادل گشته اند
خداوندم عیسی به خاطر قربانیت بر صلیبت تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که عدالت عیسی باعث ایجاد شجاعت، آرامی صلح و امنیت در زندگیم گشته و من این نتایج را از آن رو دریافت کرده ام چون از طریق ایمان عادل شمرده شده ام .آمین