قربانی ارزشمند
بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم
بیائید به آیه ای از کتاب امثال نگاه کنیم که درباره اهمیت سخنان زبان ما صحبت می کند
” مرگ و زندگی در قدرت زبان است آنان که دوستش می دارند از میوه اش خواهند خورد .” ( امثال 18 : 21
استفاده از زبان مان برای ما دو نتیجه در پی دارد. مرگ یا زندگی. اگر ما شکایت کنیم و منفی بین و خود محور باشیم زبان مان مرگ به بار خواهد آورد اما اگر ما از تمامی آن افکار منفی آزاد شده و در تسبیح و ستایش خداوند قدم برداریم زبان ما برای مان حیات به بار خواهد آورد. هر میوه ای که زبانمان به بار آرد توسط ما خورده می شود. خواه این میوه شیرین و یا تلخ باشد. بیائید به آیه ای نگاه کنیم که الگوی این هفته ما است. می خواهم نکته مهم دیگری از آن استخراج کنم . نویسنده می گوید
” پس بیائید به واسطه عیسی قربانی سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنیم . “( عبرانیا 13 : 15
یکی از واژه های مهم در این آیه قربانی است. سپاسگزاری یک قربانی است. بر اساس اصولی که در کتاب مقدس وجود دارد و ما آگاه هستیم برای یک قربانی باید مرگی صورت گیرد. در عهد عتیق هیچ چیزی به عنوان قربانی به خداوند تقدیم نمی شد که از مرگ عبور نکرده باشد.همین طور برای گذراندن قربانی سپاس باید مرگی رخ دهد. مرگ انسانیت کهنه. انسانیت کهنه ما نمی تواند آن طور که خداوند شایسته است او را ستایش کند. باید مرگی رخ دهد. می دانیم که قربانی پرداخت بهایی را می طلبد. بنابراین ستایش بهایی دارد. بگذارید چنین بگویم ما باید زمانی که تمایلی به ستایش نداریم اقدام به پرستش کنیم. ستایش خداوند نباید بر احساسات ما متمرکز باشد. ستایش خداوند قربانی روح های ماست
خداوندا از تو متشکرم. تو را ستاش می کنم. اعلام می کنم که ستایش یک قربانی است. ستایش مستلزم پرداخت بها است چه احساسات من اجازه دهند یا ندهند. من باز خداوند را ستایش خواهم کرد. زیرا من باید پیوسته قربانی ستایش را به خداوند تقدیم کنم. آمین