جای خود را پیدا کنید
عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم
مرحله بعدی که در فرایند پذیرفته شدن وجود دارد این است که توسط قوم خدا پذیرفته شوید. این یعنی اینکه شما سعی کنید جای تان را در بدن مسیح بیابید. می دانید که به عنوان مسیحیان نباید اشخاص منزوی باشید. ما خوانده شده ایم که با ایمانداران دیگر مشارکت داشته باشیم. این روابط یکی از روشهایی است که از طریق آن حس پذیرفته شدن در زندگی روزمره ما تقویت می شود. پذیرفته شدن توسط پدر آسمانی کافی نیست بلکه این تنها قدم اول است و در واقع مهم ترین قدم. اما با این وجود پس از آن حس پذیرش شدن در روابط ما با ایمانداران دیگر متجلی می شود. همه مسیحیان با یکدیگر یک بدن را تشکیل می دهند و هر کدام از این مسیحیان عضوی از اعضای یک بدن هستند. هیچ کدام از ما نمی توانیم به ایمانداران دیگر بگوئیم که من به تو احتیاج ندارم. همه ما به یکدیگر نیازمندیم. خداوند بدن را چنان خلق کرده که هر کدام از اعضای این بدن متکی و متصل به اعضای دیگر هستند. هیچ کدام از این اعضا قادر نیستند که به تنهایی به طور موثر عمل کنند. این اصل برای هر کدام از ما صادق است. این اصل برای شما نیز صادق است و شما باید جایگاه خود را در بدن مسیح بیابید. شما به اعضای دیگر احتیاج دارید و آنها نیز به شما. زمانی که جایگاه خود را در بدن مسیح می یابید پذیرفته شدن شما تجربه ای واقعی و روزمره می گردد. اگر در عمق وجودتان مشتاق چنین رابطه ای هستید به شما پیشنهاد می کنم که این دعا را انجام دهید. [ خداوندا من مشتاق آن هستم که در خانه تو ساکن شوم و عضوی از خانواده الهی باشم. خانواده ای که متشکل از ایمانداران متعهد است. اگر در من مانعی وجود دارد از تو می خواهم که آنرا برداری و مرا به سوی گروهی هدایت کن که این اشتیاق من بر طرف شود. به من کمک کن که تعهدات خود را نسبت به آنها انجام دهم. در نام مسیح دعا کردم.آمین
خداوندم عیسی برای کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که من قلب خود را باز کرده و می خواهم جای خود را در بدن مسیح بیابم. همانطور که دعا کردم بسیار مشتاق هستم. عیسی طرد شدگی مرا بر خود گرفت تا من چون او نزد پدر پذیرفته شده باشم.آمین