هدیه عدالت
من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام
عیسی در متی 33:6 چنین گفت
" بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت ائ باشید آنگاه همه این ها نیز به شما عطا خواهد شد . " ( متی 6 : 33
هر گونه عدالتی دیگری که ما سعی کنیم آن را بدست آوریم و یا در پی اش باشیم نسبت به این عدالت در مرتبۀ پایین تری قرار دارد .تنها عدالتی که باعث پذیرفته شدن ما در آسمان خواهد شد عدالت خود خداوند است که تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح بدست می آید.این عدالت از طریق ایمان به عنوان یک هدیه دریافت می شود . در این جا اولین تجلی خاص فیض خداوند در زندگی آنانی که از طریق عیسی به نزد او می آیند دیده می شود یعنی عادل شمردگی . تا زمانی که خداوند ما را عادل نداند نمی تواند کاری برای ما انجام دهد. وقتی به نزد او می رویم این اولین کاری است که خداوند برای ما انجام می دهد. شاید شما نیز با من موافق باشید که اکثر مسیحیان هرگز این حقیقت را درک نکرده اند.در واقع فکر می کنم اگر دقیق نگاه کنید در خواهید یافت که اکثر مراسم کلیسایی همچون موسیقی و سرود های پرستشی آن چنان طراحی شده اند که ما را همواره نسبت به گناه هان مان آگاه سازند .در بسیاری از موارد گستاخانه است اگر خود را چیزی به جز یک گناه کار بدانیم. این حقیقتی قابل توجه است . یک چیز وجود داردکه شیطان از آن می ترسد و آن فردی است که شروع به درک معنای عادل شمردگی از طریق ایمان نموده است . شیطان به هر طریقی سعی خواهد کرد به شما احساس گناه و محکومیت القا کند و به شما این باور را بدهد که وقتی شما احساس گناه و محکومیت می کنید یعنی فردی مقدس و مذهبی هستید. بسیاری از افراد اگر خود را عادل بخوانند احساس خجالت یا گستاخی می کنند زیرا آنها فکر می کنند باید عدالت را با تلاش خود بدست آورند .اما کلام خداوند تاکید می کند که عادل شمردگی چیزی نیست که ما لیاقتش را داشته باشیم بلکه هدیه ای است که لیاقتش را نداریم. این هدیه رایگان است و ما شایستگی آن را نداریم و یا باید آن را به عنوان یک هدیه دریافت کنیم یا باید بدون آن زندگی کنیم
خداوندم عیسی از تو به خاطر قربانیت متشکرم . اعلام می کنم که من عدالت خداوند را از طریق ایمان به عیسی مسیح بدست آورده ام و این هدیه ای است که خود شایستگی اش را ندارم . اعلام می کنم که من از طریق ایمان عادل شمرده شده ام. آمین