مکانی برای سکونت خداوند
پدر م مرا بساخت
هدفی که بر اساس آن بدن های ما ساخته شده چیست؟ خداوند هدف مهمی داشته و پاسخ آن هم بسیارمهیج ولی ساده است. پولس در رساله ای اول خود به کلیسای قرنتیان چنین می نویسد
“آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید ؟ به بهایی خریده شده اید پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید .” (اول قرنتیان 19:6
چرا خداوند چنین بدنی را برای انسان طراحی وخلق نموده است؟ پاسخ بسیار شگفت انگیز است او می خواهد بدن هر ایماندار فدیه داده شده و هیکلی باشد برای او تا بتواند از طریق روح القدس در آن ساکن شود. اگر شما به بدن خود از این منظر بنگرید این دیدگاه به شما نگرشی کاملا متفاوت نسبت به بدنتان خواهد بخشید. بدن شما طراحی شده تا هیکلی باشد برای سکونت خداوند. کتاب مقدس به ما می گوید خداوند در هیکل های ساخته شده به دست انسان ها ساکن نمی شود. ( کتاب اعمال 48:7 و24:17 را مطالعه کنید.) شما می توانید هر ساختمانی را بسازید کنیسه ، کلیسایی بزرگ یا کلیسایی معمولی. هر چه را بخواهید می توانید بسازید اما خداوند در آن ها ساکن نمی شود. زمانی که قوم خداوند یکدیگر را در چنین ساختمان هایی ملاقات کنند خداوند نیز در آنجا با آنها خواهد بود. اما او خود در آنجا مسکن نمی گیرد. خداوند برای خود هیکلی را طراحی کرده و آن هیکل چیست ؟ بدن های ماست. حتی فکر این که خداوند قادر مطلق و خالق آسمان و زمین می خواهد در جسم های فیزیکی ما ساکن شود و آن را هیکل خود سازد بسیار حیرت انگیز است. زمانی که عیسی در انجیل یوحنا باب 7 دربارۀ روح القدس سخن می گوید این چنین بیان می کند
” هر که به من ایمان آورد همانگونه که کتاب می گوید از بطن او نهر های آب زنده روان خواهد شد ” ( یوحنا 7 : 38
این قسمتی از بدن شماست که خداوند می خواهد توسط روح القدس در آنجا ساکن شود
خداوندا به خاطر اینکه در من کار می کنی تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که بدن من هیکل روح القدس است و روح القدس در من ساکن است. پدرم مرا بساخت.آمین