زندگی روحانی یعنی مشارکت با خداوند
عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم
پس از آنکه پطرس شمشیر خود را کشید تا مانع از دستگیری او در باغ جتسیمانی شود عیسی بدو گفت : " عیسی به پِطرُس گفت: «شمشیر خویش در نیام کن! آیا نباید جامی را که پدر به من داده است، بنوشم؟» " ( یوحنا 18 : 11
عیسی این پیاله را تا انتها نوشید. می دانید کار عیسی تنها بر صلیب تمام نشد بلکه تحقق واقعی بعد از مرگ جسمی او اتفاق افتاد. عیسی این پیاله را از هر لحاظ سر کشید. اول اینکه نوشیدن این پیاله باعث مرگ روحانی او شد و دوم مرگ فیزیکی و سوم باعث جدائی روحانی او از پدر شد. عیسی در راه همه انسان ها طعم موت را چشید تا ما بتوانیم حیات داشته باشیم. ما در همان سه جنبه ای که عیسی از حیات محروم شد حیات او را دریافت کردیم. می بینیم که موازنه ای به دقیق در این میان انجام شد. ما دارای حیات روحانی هستیم و از طریق ایمان به عیسی مسیح هم اکنون با پدر پیوند یافته و با او مشارکت داریم. عیسی حیاتش وابسته به حیات پدر بود " من و پدر یکی هستیم.»" ( یوحنا 10 : 30 ) تا اینکه عیسی جریمه ما را بر خود گرفت و از پدر جدا شد. او از حیات منقطع گشت تا ما بتوانیم به سرچشمه حیات پیوند یابیم. از طریق عیسی من و شما می توانیم در روح با خداوند پیوند یافته و زندگی خود را در اتحاد با خداوند سپری کنیم همان طور که عیسی زندگی زمینی خود را در پیوند روحانی با پدر گذراند. این هدف نهایی انجیل است. اول یوحنا 1 : 3 چنین می گوید
" ما آنچه را دیده و شنیده‌ایم به شما نیز اعلام می‌کنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید؛ رفاقت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. " عیسی مشارکت خود را با پدر از دست داد تا ما بتوانیم وارد این مشارکت شویم
خداوندم عیسی به خاطر کارت بر صلیب تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که عیسی طعم مرگ را چشید تا بتوانم در حیات او سهیم گردم. او از حیات زندگان منقطع گشت تا بتوانم با سرچشمه حیات مرتبط شوم و او مشارکت خود را با خداوند از دست داد تا بتوانم وارد این مشارکت شوم. اعلام می کنم که عیسی از زمین زندگان منقطع گشت تا بتوانم تا ابد به خداوند بپیوندم. آمین