تاج و تخت خود را رها کنید
بیائید به فکر یکدیگر باشیم
در ارتباط با اشتیاق ما برای خدمت به دیگران می خواهم به متنی دیگر از رسالات پولس نگاه کنیم. چیزی که او به مسیحیان قرنتس می نویسد. پولس قبلا یک یهودی سختگیر، متعصب و راست دین بود. او یکی فریسی بود و شرایط لازم برای رابی شدن را داشت. او آنچنان به رسومات پای بند بود و ادعای عدالت شخصی داشت که خود را از دیگران جدا می کرد و افراد دیگر را به دیده تحقیر می نگریست. اما با شناخت عیسی بود که تغییری شگفت انگیزی در طبیعت او رخ داد. به یاد داشته باشید که ایمانداران قرنتس اساساً افراد مشکل داری بودند. پولس در رساله اول به این نکات اشاره می کند که بعضی از آن ها هم جنس گرا و برخی فاحشه برخی میگسار و برخی ا بد دهن هستند. به عبارتی به هیچ وجه نمی توان آنها را افراد خوبی خواند. بندر قرنتس جز شهرهای بزرگ دنیای باستان بود و درست همانند بسیاری از بنادر بزرگ این شهر نیز پر از چنین افرادی بود. اما بیائید به جملات حیرت انگیز پولس نگاه کنیم
” زیرا ما خود را موعظه نمی کنیم بلکه عیسی مسیح را بعنوان خداوند موعظه می کنیم و از خود تنها به خاطر عیسی و آن هم فقط به عنوان خادم شما سخن می گوئیم . ” ( دوم قرنتیان 4 : 5
این فریسی مغرور می گوید به خاطر عیسی ما خادم شما هستیم. آن هم خادم چنین افرادی. به سه قدمی که در این جا وجود دارد دقت کنید. اول – خود را از تاج و تخت پائین آوردن . ” خود را موعظه نمی کنیم .” دوم – بر تخت نشاندن مسیح ” بلکه عیسی را به عنوان خداوند .” و سوم – خدمت به دیگران ” به خاطر نام عیسی به عنوان خادم شما سخن می گوئیم .” این سه اصل بسیار مهم هستند. ما باید با محبت دیگران را خدمت کنیم. این پیغام پولس است و برای این کار باید از خودخواهی ها آزاد شویم
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی تا دیگران را محبت کنم. من اعلام می کنم که خود را از تخت پائین آورده ، مسیح را بر تخت می نشانم و دیگران را خدمت می کنم . من باید به فکر دیگران باشم. آمین