سنگهای صیقل داده شده
خون عیسی مسیح ، پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد
این حقیقت که شخصی از گناهان خود توبه کرده و ادعا می کند که در مسیح نجات یافته است به این معنا نیست که او فوراً تبدیل به شخص دیگری می شود. واقعیت این است که فرایندی مهم برای تغییر آغاز می شود. اما ممکن است سالها طول بکشد تا جنبه های مختلف شخصیت آن فرد تغییر کرده و تبدیل به آن چیزی شود که مسیح می خواهد. وقتی داود برای مبارزه با جلیات برای فلاخن خود به سنگهای صیقلی نیاز داشت به پائین دره رفت. مکانی پست و نیازمند فروتنی بسیار. آنجا مکانی بود که او می توانست چنین سنگهایی را برای مبارزه بیابد. اما چه چیزی این سنگها را صاف و صیقلی نموده بود؟ دو فشار اصلی باعث شده بود تا این سنگها صیقلی شوند . اول آبی که همواره جاری بود و دوم تماس دائمی سنگها با یکدیگر. این تصویری از نحوه شکل گیری شخصیت یک مسیحی است. اول شسته شدن دائمی توسط کلام خدا ( افسسیان 5 : 26 را مطالعه کنید . ) و دوم زمانی که در ارتباط با یکدیگر سائیده می شویم . این دو کار باعث می شود لبه ها و قسمت های تیز وجودمان به مرور زمان سائیده شده و صاف و صیقلی شوند. ما سنگهای زنده هستیم و احتیاج داریم که به طور دائمی صیقل داده شویم . ( اول پطرس 2 : 5 را مطالعه کنید .) اجازه دهید تفسیر شخصی خود را نیز در این قسمت اضافه کنم. زمانی که عیسی برای فلاخن خود به سنگهای زنده احتیاج دارد او نیز به پائین دره می رود. یعنی به سراغ کسانی می رود که فروتن هستند. در آنجا است که وی سنگهایی را بر می گزیند که توسط عمل به کلام خدا و فشار مشارکت دائمی با دیگر ایمانداران صیقل داده شده اند. مشارکت دائمی با دیگر ایمانداران و محبت خالصانه به آنها نشانه بلوغ روحانی ما است. محبتی که تنها به خاطر وجود خودشان و جایگاهی است که هر کدام از آنها در مسیح دارند. او خون خود را برای هر کدام از این افراد ریخت
خداوندا به خاطر خون عیسی از تو متشکرم و فروتنانه اعلام می کنم که کلام خدا مرا شستشو داده و پاک نموده است . خود را متعهد می دانم که خواهران و برادران مسیحی خود را خالصانه محبت نمایم . خون عیسی مسیح پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد. آمین