رحمت نسبت به قوم خدا
خداوند قومش را ترک نخواهد کرد
خوب است به یاد داشته باشیم که عیسی بر سر چاه، چه حقیقتی را به زن سامری گفت. " نجات به واسطه قوم یهود فراهم می آید " ( یوحنا 4 : 22 ) .بدون قوم یهود ما هیچ پاتریارخی نداشتیم. هیچ نبی و رسول و کتاب مقدسی نداشتیم. بدون آنها ما نجات دهنده ای نداشتیم. بدون همه این چیزها چگونه ممکن بود که ما نجات را دریافت کنیم. این امکان وجود نداشت. کتاب مقدس به وضوح می گوید که مسیحیان و ملت های دیگر باید دِینی که نسبت به قوم یهود دارند را شناخته و آنرا ادا نمایند. در رومیان 1 :30 – 31 پولس وظایف و دِینی که امتها نسبت به اسرائیل دارند را چنین خلاصه می کند
" درست همانگونه که شما زمانی نسبت به خدا نافرمان بودید، امّا اکنون در نتیجۀ نافرمانی ایشان رحمت یافتهاید، ایشان نیز اکنون نافرمان شدهاند تا در نتیجۀ رحمت خدا بر شما، [اکنون] بر ایشان نیز رحم شود
به عبارت دیگر به خاطر رحمتی که از سوی خداوند از طریق قوم اسرائیل نسبت به ما امت ها نشان داده شد این وظیفه ماست که ما نیز نسبت به قوم اسرائیل رحیم باشیم . اما چگونه می توانیم این وظیفه را انجام داده و این دین را ادا کنیم. در ادامه به 4 روش عملی برای انجام این کار اشاره خواهیم کرد. اول- باید دیدگاهی مبتنی بر محبت و احترام نسبت به قوم اسرائیل و یهودیان داشته باشیم. دوم - باید چنان زندگی کنیم تا زمانی که یهودیان این را در ما می بینند مشتاق آن برکتی باشند که از طریق عیسی بر ما جاری شده است.سوم - باید خواهان برکت و نیکوئی برای اسرائیل باشیم و برای قوم اسرائیل دعا کنیم زیرا کتاب مقدس نیز ما را به انجام این موضوع تشویق می کند. چهارم - ما با اعمالی سرشار از محبت و رحمت به آنان باید تلاش کنیم دِین خود را نسبت به قوم اسرائیل پرداخت کنیم
خداوندا تو را شکر می کنم که تو نسبت به قوم خود اسرائیل وفادار هستی. من اکنون برای آن ملت شفاعت می کنم . من دِینی که نسبت به قوم یهود دارم را شناخته و اعلام می کنم قطعاً به روشهای عملی آن دِین را ادا خواهم کرد و نسبت به آنها رحمت خواهم داشت برای اینکه خداوند قومش را ترک نخواهد کرد .آمین