تشنه و گرسنه عدالت
از طریق خون عیسی عادل شمرده و پارسا محسوب می شوم به طریقی که گویی هرگز گناهی مرتکب نشده ام
کلمه عادل شمردگی گاهی تبدیل به واژه ای خسته کننده می شود که غالباً معنای واقعی آن برای ما مبهم باقی می ماند. ابتدا به کلام خدا نگاهی می اندازیم و سپس سعی خواهیم کرد تا معنای این واژه را توضیح دهیم. موضوع اصلی کتاب رومیان عادل شمردگی است. قرنها پیش ایوب سئوالی می پرسد : ” آدمی چگونه نزد خدا پارسا شمرده شود؟ ” کتاب رومیان پاسخ این سئوال را می دهد. اگر ما به عادل شمردگی و عدالت علاقمند باشیم رساله رومیان را نیز دوست خواهیم داشت. عیسی گفت : ” خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا آنان سیر خواهد شد . ” ( متی 5 :6 ) ممکن است ما گرسنه و تشنه شفا و برکت مالی باشیم اما برکتی دریافت نکنیم. اما زمانی که گرسنه و تشنه عدالت شویم یقیناً سیر خواهیم شد
” پس چقدر بیشتر اکنون که توسط خون او پارسا شمرده شده ایم به واسطه او از غضب آینده نجات خواهیم یافت . ” ( رومیان 5 : 9
به این نکته دقت کنید که ما از طریق خون او است که پارسا شمرده می شویم. در هر دو زبان عبری و یونانی یک واژه برای هر دو کلمه عادل و پارسا استفاده می شود. در عبری واژه Tsadoq و در یونانی واژه dikaioo است . اما هر گونه که این دو واژه را ترجمه کنید همان معنا را دارد. در زبان انگلیسی ما از کلمه just (عدالت در قانون و حقوق ) استفاده می کنیم . اما پارسایی righteousness را به عنوان صفتی برای شخصیت و رفتار شخصی به کار می بریم. اما در کتاب مقدس چنین تفاوت معنایی وجود ندارد. عادل شمردگی با خون او همان معنای پارسا شدن با خون او را دارد.
خداوندا به خاطر خون عیسی از تو متشکرم. اشتیاق خود را برای گرسنگی و تشنگی عدالت و پارسا شمردگی توسط خون عیسی اعلام می کنم . خون عیسی مسیح پسر خدا همواره مرا از تمام گناهانم پاک می سازد. آمی