من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام 
خانوادۀ خداوند بهترین خانواده است. بار دیگر می گویم که اگر خانوادۀ تان به شما اهمیتی نداده اند به یاد داشته باشیم که خداوند شما را می خواهد. شما پذیرفته شده اید و او اشتیاق بسیاری به شما دارد. چون هر آنچه او می کند حول محور شما می چرخد. پولس به قرنتیان که مسیحیان زیاد عالی نیز نبودند چنین می گوید : " این ها همه به خاطر شماست " ( دوم قرنتیان 4 : 15 ) یعنی هر آنچه خداوند می کند برای ما است. زمانی که شما متوجۀ این حقیقت می شوید متواضع می گردید. زمانی که فیض خداوند را می بینید دیگر جایی برای کبر و غرور نمی ماند. بسیار عیسی قبل از مصلوب شدنش برای آنانی که او را پیروی می کردند دعا می کند. او همچنین برای آنانی که پس از آن او را پیروی خواهند کرد نیز دعا می کند. ( یوحنا 20:17 را مطالعه کنید.) آن دعا درباره رابطه ما با خداوند به عنوان پدر ماست و چنین خاتمه می دهد:
" ای پدر عادل دنیا تو را نمی شناسد اما من تو را می شناسم و اینها دانسته اند که تو مرا فرستاده ای من نام تو را به آنها شناساندم و خواهم شناساند تا محبتی که تو به من داشته ای در آنها نیز باشد و من نیز در آنها باشم . " ( یوحنا 17 : 25 – 26 )
عیسی خداوند را به عنوان پدر به ما شناساند. یهودیان خدا را به عنوان یهوه می شناختند اما تنها کسی که می توانست او را پدر معرفی کند پسر او بود. عیسی شش بار در دعا های خود نزد شاگردانش خداوند را پدر خطاب می کند. ( آیات 5 – 11 – 21 – 24 – 25 ) را بخوانید. زمانی که عیسی در آیه 26 دعا کرد که من نام تو را به آن ها شناساندم و خواهم شناساند یعنی او به آشکار ساختن خداوند به عنوان پدر ادامه خواهد داد. حالا می رسیم به هدف از این مکاشفه: " تا محبتی که تو به من داشته ای در آنها نیز باشد و من نیز در آن ها باشم. " ( یوحنا 26:17 ) خداوند دقیقاً همان گونه که عیسی را محبت می کند ما را محبت می کند. ما همان قدر که عیسی برای خداوند عزیز بود برایش عزیز هستیم. با این حال نکتۀ دیگری در این موضوع نهفته است و آن این است که چون عیسی در وجود ما ساکن است ما می توانیم خدای پدر را همان طور که عیسی او را دوست داشت دوست داشته باشیم .
خداوندا متشکرم که تو مرا در محبت برگزیده ای. اعلام می کنم که خداوند پدر من است و او دقیقاً همان محبتی که نسبت به عیسی داشت را نسبت به من دارد. من نیز همان گونه که عیسی پدر را محبت می نمود او را محبت می نمایم. من به عنوان فرزند خداوند به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام . آمین.