خداوند قوم خود را احیا می کند
برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند
فراخوان دعا برای اورشلیم خطاب به همۀ آنانی است که کتاب مقدس را به عنوان کلام مقتدرانۀ خداوند می پذیرند. خداوند از تمامی قوم خود از هر ملت و هر پیشینه ای می خواهد که نگران صلح و آسایش یک شهر به خصوص باشند و آن شهر شهری نیست جزء اورشلیم. و یک دلیل خاص برای این امر وجود دارد که نقطۀ اوج تحقق وعده خداوند زمانی است که پادشاهی او برقرار گردد. هر گاه ما در وقت دعا این واژه های آشنا را بر زبان می آوریم ” که ملکوت تو بیاید ” در واقع خود را همراستا با این هدف ساخته ایم.( برای مثال متی 10:6 را مطالعه کنید.) اگر چه ما باید به یاد داشته باشیم که این دعا چنین ادامه می یابد ” ارادۀ تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود ” ( آیه 6 از باب 6 را مطالعه کنید.) پادشاهی خداوند باید بر روی زمین برقرار شود هر چند پادشاهی او هم اکنون نامرئی است ولی منظم و شفاف است. نهایتا این پادشاهی بر زمین به طور عینی آشکار خواهد شد. مرکز و پایتخت پادشاهی خداوند شهر اورشلیم خواهد بود. این حکومت پر از عدل از اورشلیم شروع و به سوی تمامی ملت های دیگر جاری خواهد شد. در عوض پرستش و هدایای تمامی ملت ها مجدداً به سوی اورشلیم جاری خواهد گشت. بنابراین صلح و کامیابی ملت ها به اورشلیم وابسته است و تا زمانی که اورشلیم به صلح و سلامتی خود وارد نشود هیچ ملتی روی آرامش واقعی و دائمی را نمی بیند. خداوند به همۀ آنانی که به فراخوان او برای محبت نمودن اورشلیم پاسخ مثبت می دهند یک وعدۀ خاص و ارزشمندی می دهد و آن این است که آنان کامیاب خواهند شد. “برای صلح و سلامتی اورشلیم دعا کنید باشد که دوست داران تو در آسایش باشند” واژه ای که اینجا کامیابی ترجمه شده معنایش فراتر از قلمروی مادی است. این واژه به صحت و آزادی کامل از نگرانی و اضطراب در انسان اشاره دارد. زمانی که ما خود را با برنامۀ خداوند هم راستا می سازیم یعنی برنامه ای که او برای اورشلیم دارد می توانیم آرامش او را بچشیم و تجربه کنیم. برای آنانی که خود را فعالانه با نقشه های خداوند برای احیای قومش هم راستا سازند آرامشی خاص وعده داده شده است
خداوندا از تو به خاطر برکاتی که به دوست داران اسرائیل وعده دادی متشکرم. زمانی که برای تحقق اهداف خداوند برای احیای قوم خود دعا می کنم آرامشی درونی بر من جاری می شود. برای صلح و سلامتی اورشلیم دعا می کنم باشد که دوستدارانت در آرامش باشند. آمین