پیوستن با خداوند
با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم
اگر تا کنون هرگز از خواندن کتاب مقدس شوکه نشده اید شاید هرگز واقعاً آن را نخوانده باشید. زیرا کتاب مقدس گاهی چیز های به ما می گوید که ما را مبهوت می گرداند. به عنوان مثال اول قرنتیان 16:6را در نظر بگیرید
" آیا نمی دانید کسی که با فاحشه ای می پیوندد با او یک تن می شود ؟
همۀ ما می دانیم که این آیه در باره ای چه نکته ای صحبت می کند. این آیه در مورد فساد جنسی و یا زنا سخن می گوید. یعنی پیوستن فیزیکی با یک زن بدکاره . این آیه را به یاد داشته باشید و بنگرید که پولس پس از آن چه می گوید : " اما آن که با خداوند می پیوندد با او یک روح است . " ( آیه 17 ) نمی توانیم این آیه را از متن خارج کرده و سپس آن را تفسیر کنیم . همان طور که می بینید پولس در آیه 17 درباره اتحادی صحبت می کند که به اندازه یک رابطه جنسی واقعی است. اما این اتحاد اتحادی فیزیکی نیست بلکه روحانی است. این معنای ازدواج با کسی است که از مردگان بر خواسته. نفس ما نیست که با خداوند می پیوندد بلکه این روح ماست زیرا هر که با خداوند بپیوندد با او یک روح می شود. نفس شما می تواند الاهیات را بیاموزد و شاید هم با آموختن آن تحت فشار زیادی قرار بگیرد اما این روح شماست که خداوند را می شناسد. روح انسان بخشی است که خداوند در وجود انسان دمیده یعنی همان که خداوند در بینی آدم دمید. ( پیدایش 7:2 را مطالعه کنید .) این قسمت از وجود انسان تا باری دیگر به خداوند نپیوندد آرامی نخواهد یافت. می توانید به دنبال تمامی لذت ها و فلسفه های دنیا بروید اما روح شما به هیچ کدام از آنها علاقه ای ندارد. روح شما تنها خداوند را می خواهد و این روح شماست که می تواند با خداوند بپیوندد. همان حد واقعی که بدن یک مرد می تواند با بدن یک زن بدکاره بپیوندد.هرگز این دو آیه را از هم جدا نکنید. آنها از یکدیگر مجزا نیستند. اما تشبیهی که در میان آنها وجود دارد آنقدر دقیق است که می تواند به ما در درک این رابطۀ کمک کند
خداوندا از تو متشکرم که من را با خود پیوند داده ای اعلام می کنم آنکه با خداوند بپیوندد با او یکی شده است و این حقیقتی است که در مورد من نیز صدق می کند . من با خداوند پیوستم و با او یک روح گشته ام .آمین