آرامش و اَمنیت
از طریق خون عیسی عادل شمرده و پارسا محسوب می شوم به طریقی که گویی هرگز گناهی مرتکب نشده ام
یکی دیگر از نتایج عادل شمردگی ایمانداران را در کتاب اشعیا می خوانیم
” ثمره عدالت سلامتی خواهد بود و نتیجه عدالت آرامی و امنیت تا ابدالاباد . ( اشعیا 32 : 17
در این آیه به سه ثمره عدالت اشاره شده است. سلامتی، آرامی و اَمنیت . با درک این حقیقت که ما بوسیله عدالت عیسی مسیح عادل شمرده شده ایم این سه ثمره در زندگی ما حاصل می شود. نتیجه دیگر این عدالت در رومیان 14 : 17 آمده است . ” زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست بلکه پارسایی آرامش وشادی روح القدس است . ” در مطالعه دیروز دریافتیم که عدالت برای ما شجاعت به بار می آورد. امروز آرامی و اَمنیت و سلامتی و شادی را نیز به این ثمرات اضافه می کنیم . تمام اینها میوه های عدالت هستند. اگر ما عدالت مسیح را با ایمان دریافت نکنیم همواره در کشمکش خواهیم بود. چون باید تمام این خصوصیات را با اعمال خود حاصل کنیم که هرگز نیز به آنها دست نخواهیم یافت. بسیار متاثرکننده است وقتی شاهد هستیم که بسیاری از مسیحیان سعی می کنند با کارهای خود شاد و آرام باشند و احساس اَمنیت کنند. شاید کسی به آن ها گفته است که باید این گونه رفتار کنند. اما بنابر تجربه من زمانی که فردی حقیقتاً در می یابد که بخشیده و توسط ایمان عادل شمرده شده است خواهد دید که این نتایج به خودی خود در زندگی اش ایجاد شده اند. شادی به طور طبیعی جاری می شود. آرامش بدون هیچ تلاشی ایجاد می گردد همواره اَمنیت در زندگی اش حاکم است و می تواند جسارت خود را در کارهای مختلف آشکار بسازد. قضیه اصلی در اینجا است که بتوانیم مردم را در درک این موضوع که توسط عدالت عیسی مسیح عادل شمرده شده اند کمک کنیم
خداوندا برای خون عیسی از تو متشکرم. اعلام می کنم که با عدالت عیسی عادل شمرده شده ام وبا ایمان در آرامی امنیت و شادی قدم بر می دارم. ثمراتی که با درک این عادل شمردگی در زندگی ام جاری می شود . از طریق خون عیسی عادل شمرده شده و پارسا گشته ام چنان که گوئی هرگز گناهی مرتکب نشده ام . آمین