برکت در همه چیز
عیسی لعنت شد تا ما از برکات بهره مند گردیم
از شما می خواهم که بار دیگر غلاطیان 3 :13 – 14 را بخوانید. زیرا می خواهم به خوبی کلمات این آیه در وجودتان نهادینه شود
" مسیح به‌جای ما لعن شد و این‌گونه ما را از لعنت شریعت بازخرید کرد، زیرا نوشته شده که «هر‌که به دار آویخته شود ملعون است.» او چنین کرد تا برکت ابراهیم در مسیحْ عیسی نصیب غیریهودیان گردد، و تا ما آن روح را که وعده داده شده بود، از راه ایمان دریافت کنیم." ( غلاطیان 3 : 13 – 14
اما برکت ابراهیم چه بود؟ احتیاج نیست که زیاد دراین باره بیاندیشیم زیرا کلام خدا به وضوح معنای آن را برای ما آشکار می کند
" و اما ابراهیم پیر و سالخورده شده بود و خداوند او را در همه چیز برکت داده بود. " ( پیدایش 24 : 1
شاید این آیه این احساس را در شما ایجاد کند که ابراهیم در حالی که به چوب دستی خود تکیه کرده بود لنگان لنگان به این سو و آن سو می رفت. اما کلام خداوند تنها می گوید که ابراهیم پیر و سالخورده شده بود و صحبتی از چوب دستی نیست. زیرا چند سال بعد به کوه موریا می رود و از آنجا باز می گردد. اما برکت ابراهیم چیست؟ خداوند او را در همه چیز برکت داده بود. بنابراین برکتی که او داشت شامل همه چیزها بود. در همین رابطه پولس می گوید که ما باید وعده های خداوند را از طریق ایمان دریافت کنیم. من ایمان دارم که ما فقط می توانیم برکات را از طریق روح القدس دریافت کنیم. روح القدس آن کسی است که مجری تمامی برکاتی است که ما وارثش هستیم
خداوندم عیسی تو را برای کارت بر روی صلیب شکر می کنم. اعلام می کنم که من از طریق ایمان وعده روح خدا و وعده برکات ابراهیم را دریافت می کنم که تمامی جنبه های زندگی مرا در بر می گیرد. زیرا عیسی برای من لعنت شد تا من بتوانم از برکات بهره مند گردم. آمین