برحسب محبت خداوند
بیاید به تخت فیض نزدیک شویم
مزمور 51 دعایی است که داود در زمان نا امیدی عمیق خود به حضور خداوند بلند می کند دقیقاً زمانی که پر از ترس و تشویش بود. این دعای توبه او از گناهانش است پس از آنکه او با بتشبع زنا کرد و ترتیبی داد تا شوهرش اوریا به قتل برسد. زمانی که این گناهان فاش شد داود می نویسد : " خدایا بر حسب محبت خود مرا فیض عطا فرما. بر حسب رحمت بیکران خویش نا فرمانی هایم را محو ساز . " ( مزمور 51 : 1 ). " بر حسب محبت خویش " روش دیگری برای گفتن این جملات است. که تو خداوندا وفاداری هستی و به عهد خود پایداری. در واقع داود به خداوند می گوید تو خود را متعهد ساخته ای که مرا ببخشی. اگر من شرایط لازم را داشته باشم و من بر اساس آن از تو درخواست ببخش کنم. چقدر مهم است که با این دیدگاه به حضور خداوند برویم. مزامیر 106 : 1 می گوید : " هللویاه خداوند را سپاس گوئید زیرا که او نیکوست و محبتش تا ابدالاباد ( رحمت و وفادرای به عهدش )
رحمت یکی از جنبه های طبیعت ازلی و ابدی خداوند است. عبرانیان 4 : 16 می گوید . " پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری مان دهد . " ابتدا ما به رحمت و سپس به فیض نیازمندیم. کتاب مقدس درباره فیض چه می گوید؟ فیض چیزی است که نمی توانیم آن را با لیاقت خود بدست آوریم. اگر شما می توانستید آنرا با لیاقت خود بدست آورید دیگر فیض نبود. افراد مذهبی اغلب فکر می کنند که باید با لیاقت خود همه چیز را بدست آورند. اگر چه آنها اصولاً فیض خداوند را دست کم می گیرند اما اگر موضوعی از راه فیض باشد دیگر نمی تواند بر اساس اعمال باشد. اما اگر از راه اعمال باشد دیگر بر اساس فیض نیست. در رومیان 11 : 6 دو نکته وجود دارد که در عبرانیان 4 : 16 نیز ذکر شده است. ما نمی توانیم با لیاقت خود رحمت و فیض را کسب کنیم . ما برای گذشته خود احتیاج به رحمت و برای آینده خود احتیاج به فیض داریم. تنها بر اساس فیض خداوند است که می توانیم تبدیل به افراد با محبت شویم و زندگی پر از محبتی را داشته باشیم. آن نوع از زندگی که او از ما انتظار دارد
خداوندا تو را شکر می کنم که می توانم با جسارت به حضور تو بیایم. اعلام می کنم که بر اساس محبت خداوند برای دریافت رحمت برای گذشته خود و فیض برای آینده به نزد تو می آیم . من باید به تخت فیض خداوند نزدیک شوم . آمین