در اطاعت قدم بردارید
کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برایم انجام دهد را ، به ضد شیطان ،بر زندگی خود اعلام می کنم
درعید فصح خون بره ها در تشت ها جمع آوری می شد. زمانی که خون از درون تشت ها بر سر در و قائمه در منازل اسرائیلی ها مالیده می شد آنها تنها تحت یک شرایط در امان بودند و آن این بود که از خانه های خود خارج نشوند. این حقیقت بسیار مهمی است. چون خون تنها افراد مطیع را محافظت می کرد. تا زمانی که مطیع خداوند باشید در امان خواهید بود. بیائید به اول پطرس 1 : 2 نگاه کنیم. پطرس خطاب به غریبان پراکنده ( در یونان و دیاسپورا ) چنین می نویسد. او به طور خاص یهودیانی که خارج از سرزمین اسرائیل بودند را مخاطب خود می داند
” به آنان که بنا بر پیشدانی خدای پدر، به ‌واسطۀ عمل تقدیس‌ کنندۀ روح، و برای اطاعت از عیسی مسیح و پاشیده شدن خونش بر ایشان، برگزیده شده‌اند، فیض و آرامش به ‌فزونی بر شما باد
دقت کنید که اطاعت پیش از پاشیده شدن خود عیسی انجام می شود. خون عیسی بر افراد نامطیع پاشیده نمی شود. خون افراد خارج از منزل را محافظت نمی کرد. آن خون تنها افرادی که در پس آن خون قرار داشتند و بوسیله آن پوشیده شده بودند را محافظت می کرد . پس به خاطر داشته باشید اگر چه خون قادر است به طور کامل محافظت کند، اما تنها این قدرت برای آنانی عمل می کند که مطیع هستند
خداوندا از تو به خاطر خون عیسی متشکرم. امروز اعلام می کنم که در اطاعت از تو گام بر می دارم. کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برای من انجام دهد را ،به ضد شیطان ، بر زندگی خود اعلام می کنم. آمین