بهترین خانواده در جهان
پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم
گاهی ما با خانواده های فیزیکی خود مشکلاتی داریم که هرگز حل نمی شود. اگر هیچ یک از دوستان تان شما را نخواهند مهم نیست حتی اگر هیچ کس شما را دوست نداشته باشد نیز مهم نیست. شاید والدین تان بدون ازدواجی رسمی شما را زاده باشند. ولی وقتی که از طریق عیسی مسیح به خداوند نزدیک می شوید شما عضو بهترین خانواده دنیا می گردید و خداوند هرگز فرزندان درجه دومی ندارد. خانوادۀ الهی بهترین خانواده است. این خانواده هیچ مثل و مانندی ندارد. اگر خانوادۀ تان به شما اهمیتی نداده باشند یا شاید پدرتان شما را از خود طرد کرده باشد یا مادرتان وقتی کافی به شما اختصاص نداده باشد و یا شوهرتان هرگز به شما محبتی نشان نداده باشد ، خداوند شما را می خواهد و شما پذیرفته شده هستی
شما مورد توجه و محبت خاص او قرار دارید. به یاد داشته باشید هر کاری که او در جهان انجام می دهد حول محور شما می گردد. همانطور که پیشتر نوشتم زمانی که خداوند می گوید ما پذیرفته شده هستیم این بدان معنا نیست که ما صرفاً تحمل می شویم ما هرگز باعث آزار او نیستیم ما او را ناراحت نمی کنیم یا برایش مزاحمت ایجاد نمی کنیم. هرگز او احساس نمی کند که ما وقت او را می گیریم. تنها چیزی که باعث ناراحتی او می شود این است که برای مدت طولانی از او دور بمانیم. خداوند ما را به گوشه ای حل نمی دهد و نمی گوید صبر کن سرم بسیار شلوغ است برای تو وقت ندارم . بلکه او با محبت و مشتاقانه ما را می پذیرد
پدر جان از تو متشکرم که فرزند تو هستم. اعلام می کنم که از طریق آمدن نزد عیسی مسیح من عضو بهترین خانوادۀ دنیا گشته ام. خداوند مرا پذیرفته است زیرا در محبت، خدای پدر مرا از پیش تعیین فرمود تا به فرزند خواندگی وی پذیرفته شوم. آمین