رأفت بر صیهون
خداوند قومش را ترک نخواهد کرد
خداوند فرموده است : " جمع شدن اسرائیل در عصر حاضرنشانه ای است که برای ملتها. امروزه آنچه در اسرائیل و خاورمیانه رخ می دهد مرکز توجه تمامی دنیا و تحت پوشش خبری آنها است .دوران گرد آمدن دوباره اسرائیل نزد هم در تقویم نبوتی خداوند 3000 سال پیش ذکر شده است. یکی از متونی که به وضوح به این امر اشاره می کند این است
" تو بر خواهی خاست و بر صهیون شفقت خواهی کرد، زیرا وقت آن است که بر او نظر لطف افکنی! آری، زمان معین فرارسیده است! زیرا که خادمانت سنگهایش را عزیز میدارند، و بر خاک آن شفقت مینمایند. قومها از نام خداوند خواهند ترسید، و همۀ پادشاهان زمین از جلال تو.زیرا خداوند صهیون را بنا خواهد کرد و در جلال خویش نمایان خواهد شد. " ( مزامیر 102 : 13 -16
اکنون زمانی است که خداوند در نظر گرفته که بر صهیون رحم کرده و نسبت به او رأفت نشان دهد. این چیزی نیست که صهیون و یا یهودیان با تلاش خود کسب کرده باشند بلکه چیزی است که خداوند بواسطه فیض و رحمت ابدی خود آن را برای این قوم خواسته است. یکی از اهداف خداوند این است که نام خود را بین تمامی ملت ها جلال دهد و این کار را بوسیله تحقق وعده هایی که به قوم اسرائیل داده بود انجام می دهد. بازسازی صهیون یکی از نشانه های کتاب مقدسی برای ظاهر شدن جلال خدا است. ما این فرصت عالی نصیب مان شده است تا در زمان هایی زندگی کنیم که مزمور نویس آنرا از پیش نبوت نموده بود. ایمان دارم ما نیز به این خاطر خلق شده ایم که آن هدف متعال و الهی خداوند را محقق کنیم . این هدف چیزی نیست جز جلال دادن نام او بر زمین
خداوندا تو را شکر می کنم به خاطر اینکه تو نسبت به قومت اسرائیل وفادار هستی. من برای این ملت شفاعت می کنم. اعلام می کنم که خداوند با حفظ وعده هایش برای قوم اسرائیل نام خود را جلال خواهد داد زیرا خداوند قوم خود را ترک نخواهد کرد. آمین