معنای پارسا شمردگی چیست ؟
از طریق خون عیسی عادل شمرده و پارسا محسوب می شوم به طریقی که گویی هرگز گناهی مرتکب نشده ام
” پس چقدر بیشتر اکنون که توسط خون او پارسا شمرده شده ایم به واسطه او از غضب آینده نجات خواهیم یافت . ” ( رومیان 5 : 9
واژه ای که پارسا شمردگی ترجمه شده دارای طیف وسیعی از معنای مختلفی است. در مورد عدالت دارای معنای حقوقی و قانونی است یعنی که ما از اتهام کار اشتباه خود تبرئه شده ایم.اول این که ما محاکمه و تبرئه گشته ایم.این خبرِ مسرت بخشی است. لحظه ای فکر کنید که شخصی به اتهام قتل محاکمه می شود. پس از آنکه می فهمد تبرئه شده چه احساسی خواهد داشت؟ لحظه ای سعی کنید حس او را درک کنید. ما نیز باید این گونه شاد باشیم. دوم اینکه ما دیگر گناهکار نیستیم و سوم اینکه ما در حضور خداوند عادل شمرده شده ایم. افراد بسیاری هستند که وقتی معنای این واژه را درک می کنند به آن بسنده کرده و همان جا متوقف می شوند. در حالی که من به شما اطمینان می دهم معنای این واژه بسیار فراتر از این مفاهیم است. خون عیسی نه تنها باعث می شود که عادل شمرده شویم بلکه در واقع ما را عادل و پارسا می گرداند. پس ما عادل شمرده می شویم چنان که گوئی هرگز گناهی مرتکب نشده ایم. ما بوسیله عدالت مسیح عادل شمرده می شویم. مسیحی که هیچ اثری از شرارت و تاریکی در گذشته او وجود ندارد. کسی که شیطان هیچ ادعایی نمی تواند علیه او وارد کند و این عدالت به حساب ما گذاشته می شود . توسط پارسایی مسیح است که ما پارسا شمرده می شویم و توسط عدالت او است که ما تبرئه می شویم. یعنی هیچ گناه و هیچ مشکلی در گذشته ما وجود ندارد تمام آنها پاک شده اند
خداوندا برای خون عیسی از تو متشکرم . اعلام می کنم که از طریق خون عیسی عادل شمرده شده و پارسا گشته ام چنان که گوئی هرگز گناهی مرتکب نشده ام .آمین