استقبال از پسر گمشده
پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم
بیاید به حقیقتی که در مثل پسر گمشده به تصویر کشیده شده نگاه کنیم. عیسی این مثال را در انجیل لوقا 15 : 11 – 32 به شاگردان خود می گوید. پدر بیرون ایستاده و منتظر پسرش است تا او را به خانه برگرداند. دیگران به او اطلاع نمی دهند که پسر تو به خانه برگشته این پدر بود که قبل از بقیه افراد خانواده فهمید پسر بازگشته است. دیدگاه خداوند نسبت به ما نیز این گونه است. ما انسان های طرد شده نیستیم ما شهروندان درجه دوم نیستیم. ما خادم نیستیم . ما پسران گمشده ای هستیم که باز گشته ایم. زمانی که پسر گمشده باز گشت حتی آماده بود خدمتکار پدرش باشد. اما پدرش این را نپذیرفت بلکه برعکس او چنین گفت
” اما پدر به خدمتکارانش گفت : بشتابید بهترین جامه را بیاورید و به او بپوشانید انگشتری به انگشت و کفش به پاهایش کنید گوساله ای پرواری آورده سر ببرید تا بخورد و جشن بگیریم زیرا این پسر من مرده بود زنده شد گم شده بود یافت شد پس به جشن و سرور پرداختند. ” ( لوقا 15 : 22 -24
با بازگشت پسر گمشده در خانواده شادی به پا شد. به همین صورت عیسی می گوید
“به شما می گویم به همین سان برای یک گنهکار که توبه می کند جشن و سرور عظیم تری در آسمان بر پا می شود تا برای نود و نه پارسا که نیازی به توبه ندارند ، خداوند به همین صورت در مسیح از ما استقبال می کند ” (لوقا 15 : 7
پدر جان به خاطر اینکه فرزند توام از تو متشکرم . اعلام می کنم که خداوند در مسیح از ما استقبال می کند و به خاطر زنده بودن ما شادی می نماید و پدر در محبت از پیش مرا تعیین نموده و من به فرزند خواندگی وی پذیرفته شده ام . آمین