پارسا و عادل
از طریق خون عیسی عادل شمرده و پارسا محسوب می شوم به طریقی که گویی هرگز گناهی مرتکب نشده ام
” پس چقدر بیشتر اکنون که توسط خون او پارسا شمرده شده ایم به واسطه او از غضب آینده نجات خواهیم یافت . ” ( رومیان 5 : 9
هر جا که در کتاب مقدس با کلمه عادل برخورد می کنیم می توانیم واژه پارسا را جایگزین کنیم، هم برای عهد عتیق عبری و هم برای عهد جدید یونانی. مترجمان یکی از ترجمه های معروف انگلیسی به نام کینگ جیمز متناوباً از کلمات پارسا و عادل هم در عبری و هم یونانی استفاده نموده اند. آنان سعی کردند که از کلمه عادل در جاهایی که متن به موضوعات قانونی اشاره می کند استفاده کنند و از واژه پارسا در جاهایی که متن در مورد زندگی عملی و شخصیت ما صحبت می کند استفاده کنند. اماهر دوی این کلمات یکی هستند و دارای معنای یکسانی می باشند. ما در زمان استفاده از کلمه عادل شمردگی دچار مشکل می شویم. این واژه اغلب درمورد محاکمه هایی به کار می رود که مربوط به داوری آسمانی است. اما این تنها یک جنبه از معنای این واژه است جنبه دیگر آن است که شخصی باعث عادل شمرده شدن و تبرئه شدن شخص دیگری می شود. عادل شمردگی یعنی عادل شدن و جاری شدن عدالت آسمانی به زندگی های ما، به خانه های ما، محل کارمان و روابط شخصی مان. وقتی واژه تبرئه شدن و عدالت را بکار می بریم به یاد آن قوانین و اعلام هایی می افتیم که در دادگاه های قانونی به کار گرفته می شود. کلام خداوند می گوید که ما بوسیله خون عیسی عادل شمرده می شویم ( این ترجمه ای کامل و رسمی برای این واژه مبارک است. ) ما نمی توانیم خود را عادل بدانیم اگر واقعاً عادل شمرده نباشیم. عادل شمردگی چیزی فراتر از یک مراسم قانونی یا تغییر ظاهر انسانها است. عادل شمردگی تغییری است که در شخصیت و زندگی ما اتفاق می افتد و تنها از طریق خون عیسی حاصل می شود. ما بواسطه عدالتی که از آن ما نیست عادل شمرده می شویم عدالتی که تنها متعلق به عیسی مسیح است
خداوندا به خاطر خون عیسی از تو متشکرم چون با آن عادل شمرده شده ام. عدالتی که متعلق به من نیست. از ط

ریق خون عیسی عادل شمرده شده و پارسا گشته ام چنان که گوئی هرگز گناهی مرتکب نشده ام .آمین