نیاز ما به بخشیده شدن
عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم
چه چیزی باعث می شود که واژه بخشش چنین زیبا و خاص باشد؟ خُب. به برخی از نتایجی که پس از بخشش حاصل می شود. بنگرید مصالحه، آرامش، هماهنگی، درک، مشارکت. به برخی از نتایجی که در زمان عدم بخشش ایجاد می شود نگاه کنیم .تلخی، نزاع، تشویش، تنفر، جنگ. گاهی چنین به نظر می رسد که تمامی نژاد بشری اسیر نیرو های تاریکی هستند. ما تنها به یک روش می توانیم از این سرنوشت هولناک رهایی یابیم و آن این است که اصول بخشش را آموخته و آن را در زندگی مان بکار گیریم. اجازه دهید بار دیگر دو جنبه بخششی که کتاب مقدس به آن اشاره می کند را یادآوری کنم. این دو جهت به زیبایی در سمبل مسیحیت یعنی صلیب نمایان است. صلیب دارای دو وجه است. عمودی و افقی
چوب هایی که در دو جهت قرار دارند نشان دهنده دو جهت بخشش هستند. چوب عمودی نمایانگر بخششی است که ما باید از سوی خداوند دریافت کنیم . و چوب افقی بیانگر این است که باید دیگران را ببخشیم و بخشوده شویم. فیضی که به ما قوت بخشش را دیگران می دهد تنها از طریق صلیب قابل دریافت است. آن بخششی که محتاج دریافت آن از سوی خداوند هستیم به زیبایی در مزامیر 32 : 1 – 2 بیان شده است
" خوشا به حال آن که عصیانش آمرزیده شد، و گناهش پوشانیده گردید. خوشا به حال آن که خداوند جرمی به حسابش نگذارد و در روحش فریبی نباشد
بار دیگر دقت کنید که کلام خدا در باره کسی که احتیاج به بخشش ندارد سخن نمی گوید. کلام خدا به وضوح اشاره می کند که همه ما احتیاج داریم که از سوی خداوند بخشیده شویم. هیچ استثنایی در این امر وجود ندارد. در مزامیر چنین آمده که هیچ فرد بی گناهی وجود ندارد. ( به عنوان مثال مزامیر 14 : 1 – 3 و 53 : 1- 3 را مطالعه کنید.)همه ما گناه کرده ایم بنابراین همه ما به بخشش احتیاج داریم
خداوندم عیسی از تو تشکر می کنم که برای من بر صلیب جان خود را فدا کردی. من نیاز خود را به بخشیده شدن پذیرفته و اعلام می کنم که عیسی مجازات شد تا من بخشیده شوم. آمین