من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام .
هدف خداوند برای ما این نیست که کودک باقی بمانیم. خداوند نقشه ای برای ما دارد و آن نقشه این است که تبدیل به فرزندان بالغی بگردیم. اما در این قسمت نیز ما محتاج روح القدس هستیم. بدون وجود روح القدس ما نمی توانیم رشد کرده و بالغ شویم. پولس در رومیان 14:8 گفت : " زیرا آنان که از روح خدا هدایت می شوند پسران خدایند . " واژۀ پسران در این آیه همان واژۀ فرزندم در آیات دیگر نیست. این واژه به معنای یک پسر بالغ است. او دارای مسئولیت است. آن کسی است که بر زندگیش کنترل دارد. کسی که می داند چگونه باید عمل کند و دارای اقتدار است. اما ما چگونه می توانیم به آن جایگاه از بلوغ برسیم ؟ پولس می گوید: " آنانی که از روح خداوند هدایت می شوند پسران خدایند " دومین خدمت عالی روح القدس در زندگی های ما به عنوان اعضای خانوادۀ خداوند این است تا ما را بالغ سازد. اما این اتفاق تنها از طریق یک فرایند رخ می دهد. از طریق هدایت شدن توسط روح خداوند. هیچ راه دیگری برای رسیدن به بلوغ وجود ندارد و هدایت شدن عملی است مستمر و دائمی. ما باید دائماً هدایت شویم. هر روز هر ساعت و در هر شرایطی باید توسط روح خداوند هدایت شویم. این تنها روشی است که ما می توانیم به عنوان پسران بالغ خداوند زندگی کنیم. تراژدی که امروزه در کلیسا وجود دارد این است که نجات یافتگان هرگز نیاموخته اند که چگونه باید توسط روح خداوند هدایت شوند و در نتیجه هرگز نمی توانند به بلوغ دست یابند. آن ها همیشه همان طور که هستند باقی می مانند. آنها به گونه ای همیشه از لحاظ روحانی کودک باقی می مانند و این به آن دلیل نیست که آنچه برای فرایند بلوغ نیاز است تدارک دیده نشده است بلکه به خاطر این است که این افراد نتوانسته اند درک کنند چگونه می توانند از آن چه تدارک دیده شده استفاده کنند. تدارکی که وجود دارد این است . ما باید با روح خداوند هدایت شویم.
خداوندا از تو متشکرم که مرا در محبت برگزیدی. اعلام می کنم من از طریق هدایت روح القدس به سوی بلوغ پیش می روم و من توسط خداوند به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام. آمین