ارتباط روح با روح
با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم
حقایق بسیاری در مورد هیکل خداوند در عهد عتیق وجود دارد. یکی از حقایق اصلی این است که هیکل ساختمانی بود متشکل از سه قسمت. حیات خارجی ، قدس و قدس الاقداس. می بینیم که در این تثلیث به حقایق ابدی مختلفی اشاره می شود .یعنی سه در یک است. پدر پسر و روح القدس. سه شخصیت در یک خدا به همین صورت انسان نیز سه در یک است. یک انسان که از روح و نفس و جسم تشکیل شده است .ایمان دارم که آسمان نیز سه در یک است. سه آسمان وجود دارد آسمان اول قابل مشاهده است و آنچه که ما می بینیم. آسمان دوم که در آنجا مرکز فرماندهی و ملکوت شیطان وجود دارد و آسمان سوم جایی که خداوند در آن حضور دارد.همان مکانی که هم اکنون فردوس در آن واقع است. همچنین ایمان دارم که سه قسمت هیکل خداوند نمایانگر سه جنبه از شخصیت انسان هستند. حیات خارجی که در آن قسمت نور طبیعی خورشید، ماه و ستارگان وجود داشت نماینگر جسم فیزیکی انسان و حواس فیزیکی او است. حیات درونی مرکز احساسات و ادراک ما است که قدس نامیده می شود و نمایانگر نفس انسان است و قسمتی که دربارۀ حقایق مکاشفه شده صحبت می کند قدس القداس است که نمایانگرروح انسان. این حقیقت آن چیزی است که تنها از طریق رابطۀ مستقیم وشخصی با خداوند درک و دریافت می شود. زیرا تنها روح انسان است که با خداوند می پیوندد
" اما آن که با خداوند می پیوندد با او یک روح است. " ( اول قرنتیان 6 : 17
در اینجا به یک نفس و یک جسم اشاره نمی شود بلکه یک روح اشاره می شود. ارتباط مستقیم با خداوند ارتباط روح با روح است در آنجا است که مکاشفه ای مستقیم رخ می دهد
خداوندا از تو متشکرم که مرا با خود پیوند داده ای. اعلام می کنم که ارتباط مستقیم و شخصی من با خداوند ارتباط روح با روح است. اعلام می کنم که من با خداوند پیوسته ام و با او یک روح گشته ام . آمین