کار خداوند را به کمال برسانید
بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است
در این قسمت چند پیشنهاد به شما ارائه می کنیم که به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید از جسم خود به عنوان معبد روح خدا به درستی مراقبت کنید.اول از همه با جسم خود با احترام رفتار کنید زیرا مکان سکونت روح القدس است که برای مان بسیار محترم است. به نظر من بسیاری از مسحیان احترام بسیار کمی برای جسم خود قائل هستند. دوم برای دست یابی به نظم شخصی از روح القدس کمک بخواهید. سوم زمانی را برای تشخیص آنچه مفید و آنچه مضر است اختصاص دهید.چهارم مشتاق همکاری با روح القدس باشید
قدمهای دیگری را نیز می توانستم به این چند نکته اضافه کنم اما بر حسب تجربه این چند نکته را مفیدتر از همه می دانم. خداوند مرا بر انگیخت تا دریابم آیا در زندگی ام خود خواهی وجود دارد یا خیر؟ آیا می خواهم وظیفه ای که بر عهده ام گذاشته شده است را به پایان رسانم؟ عیسی به شاگردان خود چنین گفت
” خوراک من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کار او را به کمال رسانم . ” ( یوحنا 4 :34
این بهترین رژیم غذایی است . انجام اراده آن کسی که ما را فرستاده و به کمال رساندن کار او. حتی پس از پنجاه سال خدمت به خداوند باور دارم ، کارهایی وجود دارند که از سوی خداوند بر عهده من گذاشته شده و هنوز نتوانستم آنها را محقق کنم. هرگز فکر نکرده ام که لزوماً آنچه او از من خواست به خودی خود در زندگیم تحقق خواهد یافت بلکه همیشه مراقب جسم خود بوده ام وسعی کرده ام از لحاظ فیزیکی در شرایط خوبی باشم تا پیش از آنکه کار او را تمام کنم زندگیم تمام نشود
خداوندا تو را برای خون عیسی و کار روح القدس شکر می کنم . اعلام می کنم که من با روح القدس همکاری خواهم کرد و سعی خواهم کرد خود را در شرایط خوب جسمی نگاه دارم تا بتوانم کار او را به کمال رسانم . بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است.آم