جاری کننده برکات
عیسی لعنت شد تا ما از برکات بهره مند گردیم
روح القدس جاری کننده برکات ابراهیم است که ارث ماست. ( غلاطیان 3 :14 را مطالعه کنید.) در پیدایش باب 24 داستانی زیبایی می بینیم که این حقیقت را به تصویر می کشد. این داستان باز گو می کند که چگونه ابراهیم عروسی برای پسر خود اسحاق انتخاب می کند. این داستانی بسیار ساده است و چهار شخصیت در آن وجود دارند. سه شخصیت آن عبارتند از ابراهیم که نمایانگر خدای پدر است. اسحاق که نماد خدای پسر است ( عیسی ). ربکا که عروس و نماد کلیسا است ( عروس مسیح ) شخصیت دیگری نیز وجود دارد که به نحوی شخصیت اصلی این داستان است. این شخص خادم بی نام و نشانی است که نماد روح القدس است و اگر ما این باب را به خوبی بخوانیم و این شخصیت ها را در این داستان به خاطر بسپاریم حقایق بسیاری برای مان آشکار می شود. دقت کنید که در ابتدای باب کلام خداوند می گوید همه آن چه که ابراهیم داشت تحت کنترل این خادم بود و مدیر اجرائی تمام کارهای ابراهیم بود. این حقیقت در مورد روح القدس نیز صدق می کند او مدیر اجرائی الوهیت است و وفور برکات در دستان اوست. ما وارث خداوند و هم ارث با عیسی مسیح هستیم. اما مدیر اجرائی که ارث را به ما می دهد روح القدس است. بدون روح القدس ما نمی توانیم ارث خود را دریافت کرده و از آن لذت ببریم.
زمانی که کلام خدا در مورد ارث فرزندان ابراهیم سخن می گوید در واقع به طور مشخص به وعده روح خدا اشاره می کند. روحی که تنها بوسیله او ارث وعده داده شده به ما می رسد. برکات ابراهیم شامل همه موارد است ( پیدایش 24 : 1 را مطالعه کنید.) اما مدیر اجرایی این برکات روح القدس است. بنابراین پولس به طور مشخص در غلاطیان اشاره می کند که ما وعده دریافت روح خداوند را داریم
خداوندم عیسی تو را به خاطر کارت بر صلیب شکر می کنم. اعلام می کنم که روح القدس جاری کننده ارث من از آسمان است و من وعده روح القدس را توسط ایمان دریافت می کنم. این وعده برکت ابراهیم در همه چیز است. زیرا عیسی لعنت شد تا من بتوانم برکات را دریافت کنم. آمین