من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام .
در دو آیۀ آخر از باب 17 انجیل یوحنا ما شاهد آخرین سخنان عیسی با شاگردان هستیم که قبل از رنج ها و مرگش بازگو می شود. ایمان دارم که این دو آیه نقطۀ اوج هدف اناجیل هستند. در این جا قسمتی از دعایی که عیسی کرد را بررسی می کنیم. " ای پدر عادل دنیا تو را نمی شناسد اما من تو را می شناسم و اینها دانسته اند که تو مرا فرستاده ای من نام تو را به آنها شناساندم و خواهم شناساند. " هدف از آمدن عیسی این بود تا پدر را مکشوف سازد. در عهد عتیق بندرت از واژه پدر برای خدا استفاده شده است. تنها کسی که می توانست کاملا خداوند را مکشوف سازد خود پسر بود. سپس عیسی می گوید : " من نام تو را به آنها شناساندم و خواهم شناساند تا محبتی که تو به من داشته ای در آنها نیز باشد و من نیز در آنها باشم . " آیۀ 26 هدف نهایی مژدۀ نجات را ایجاد رابطه ای محبت آمیز با خداوند می داند که در آن خداوند ما را محبت می کند دقیقا همان طور که عیسی را محبت می کرد. هدف این است تا ما بتوانیم وارد خانوادۀ الهی گردیم و با خداوند به عنوان پدر خود ارتباط داشته باشیم. همان رابطه ای که عیسی با او دارد. این موضوع به ما این امکان را می دهد تا خداوند را با همان محبتی که عیسی او را محبت نمود دوست داشته باشیم. نمی توانیم چیز بیشتری انتظار داشته باشیم. این حقیقت غیر قابل تصور است. آنچه ما وارثش هستیم فراتر از آن است که فکر انسانی ما بتواند آن را درک کند اما این هدف و مقصود نهایی است و همه موضوعات دیگر در جایگاه بعدی قرار می گیرند.
خداوندا از تو متشکرم که مرا در محبت برگزیده ای . اعلام می کنم هدف نهایی و تصمیم من این که با خداوند به عنوان پدر خود وارد رابطه ای بر اساس محبت شوم. زیرا من به عنوان فرزند خدا به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام. آمین