تقدیس شدن به چه معنا است ؟
با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام
تقدیس یکی دیگر از واژه های ثقیل الهیاتی است. بیائید آن را بیشتر بشکافیم. تقدیس کردن در زبان اصلی کتاب مقدس رابطه مستقیمی با واژه مقدس دارد. بنابراین ” تقدیس ” یعنی ” مقدس نمودن “. کلمه تقدیس با واژه قدیس نیز ارتباط دارد و از همان ریشه است. تقدیس فرآیندی است که در آن چیزی پاک و مقدس می شود
” به همین سان عیسی نیز بیرون از دروازه شهر رنج کشید تا با خون خود قوم را تقدیس کند . ” ( عبرانیان 13 : 12
عیسی به عنوان قربانی گناه به بیرون از شهر رفت . ( یوحنا 19 : 16 – 20 را مطالعه کنید. ) با توجه به عهد عتیق می دانیم که قربانی گناه نمی توانست در میان قوم خدا تقدیم شود. (خروج 29 : 14 را مطالعه کنید.) تقدیس همیشه با خود جدا شدن را به همراه داشت. برای اینکه بتوانیم در حضور خدا پاک و مقدس شویم باید اعترافی صحیح داشته باشیم . ” از طریق خون عیسی من تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای خداوند جدا شده ام
شخصی که تقدیس شده در قلمرویی قرار می گیرد که خداوند می تواند در آن حیطه به او دسترسی داشته باشد و نه شیطان. تقدیس شدن به معنای خارج شدن از حیطه دید و دسترس شیطان و قرار گرفتن در قلمروئی است که فرد در دسترس خداوند قرار می گیرد. او دیگر در آن خانه ای نیست که شیطان می خواست و برای او در نظر گرفته بود. این معنای تقدیس شدن است : پاک شدن و جدا شدن برای خداوند
خداوند پر جلال آسمانی تو را برای خون پر قوت عیسی شکر می کنم. اعلام می کنم که از طریق خون عیسی تقدیس شده مقدس گشته و برای خداوند جدا شده ا م. آمین