خود را تسلیم خداوند کنید
اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند
روش خداوند برای رهایی ما از طبیعت کهنه مان اعلام است. اعلام آن اتفاقی که بر صلیب افتاد. زمانی که عیسی مرد انسانیت کهنه ما نیز با وی مرد اما ما چگونه باید روشی که خداوند مهیا نموده است را بکار گیریم؟
“پس مگذارید گناه در در بدن های فانی شما فرمان براند تا امیال آن را اطاعت کنید . اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند بلکه همچون کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته اند خود را تسلیم خدا کنید و اعضای بدن خود را به او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند. ” ( رومیان 6 : 12 -14
راهنمایی های پولس را تنها افرادی می توانند انجام دهند که ایمان شان بر عیسی باشد. آنانکه قربانی نیابتی وی را بر صلیب پذیرفته اند. شخصی یک جمله زیبایی می گوید : ” اگر می خواهید به آسمان بروید باید نه گفتن را بیاموزید . ” این جمله بسیار درست است. در این آیات پولس به ما می گوید که باید با تصمیمی راسخ در مقابل هر گناه بایستیم . شیطان می تواند تفاوت میان اعلام های ظاهری و واقعی ( با ایمان ) را تشخیص دهد. ما باید این جملات را با عزمی راسخ اعلام کنیم. سپس با ایمان به مسیح اراده ما از سلطه و کنترل گناه آزاد می شود. پس از آن وظیفه ما این است که اراده خود را در مسیر صحیحی به کار گیریم. خداوند اراده ما را از ما نمی گیرد و به جای ما تصمیم نخواهد گرفت. این نکته ای است که باید به آن دقت کنید و بر اراده خود با احساس مسئولیت بیشتری نظارت داشته باشید
خداوندم عیسی برای پیروزی که بر صلیب کسب کردی تو را شکر می کنم . امروز قاطعانه تصمیم گرفته و اعلام می کنم که گناه و شیطان هیچ ادعا و قوتی بر من ندارند . اعلام می کنم که اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند.آمین