وعده پدر من
عیسی لعنت شد تا ما از برکات بهره مند گردیم
دریافت هدیه روح القدس به استعدادها و لیاقت های ما بستگی ندارد بلکه تنها و تنها به کاملیت کار مسیح و فدیه او متکی است . تنها از طریق ایمان و نه اعمال است که ما می توانیم وعده روح خدا را دریافت کنیم ." او چنین کرد تا برکت ابراهیم در مسیحْ عیسی نصیب غیریهودیان گردد، و تا ما آن روح را که وعده داده شده بود، از راه ایمان دریافت کنیم. " ( غلاطیان 3 : 14 ) این نظریه با مسئولیتی که عیسی پیش از صعود خود به شاگردانش سپرد هم خوانی دارد. " من موعودِ پدر خود را بر شما خواهم فرستاد؛ پس در شهر بمانید تا آنگاه که از اعلی با قدرت آراسته شوید.» " ( لوقا 24 : 49 ) عیسی در رابطه با تعمید روح القدس سخن می گوید که شاگردان در روز پنطیکاست آنرا دریافت کردند. عبارت موعود پدر به ما بینشی بسیار عالی در مورد آنچه پدر در مورد عطا نمودن روح القدس مد نظر داشته می دهد. برخی از نظریه پردازان تخمین می زنند که کتاب مقدس شامل 7000 وعده است و خداوند به آنانی که به او ایمان دارند عطا می کند. اما در میان تمامی این وعده ها عیسی یکی از آنها را مشخص نموده و به آن اشاره کرد. گوئی این وعده بسیار منحصر بفرد است. وعده دریافت روح خداوند. پولس این را برکت ابراهیم می خواند " او چنین کرد تا برکت ابراهیم در مسیحْ عیسی نصیب غیریهودیان گردد، و تا ما آن روح را که وعده داده شده بود، از راه ایمان دریافت کنیم. " ( غلاطیان 3 : 14 ) دریافت روح القدس با هدف خداوند از انتخاب ابراهیم ارتباط دارد . زیرا زمانی که خداوند ابراهیم را از اور فرا خواند به او گفت
" از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود . برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهند و لعنت خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند و همه طوایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت . " ( پیدایش 12 : 2 – 3
خداوند در زمان حیات ابراهیم هدف خود را بارها و بارها تصدیق می کند. ( پیدایش 22 : 17 – 18 را مطالعه کنید. ) تمامی این وعده ها با واژه های پولس در غلاطیان 3 : 4 مرتبط هستند. عیسی خون خود را بر صلیب ریخت تا بتواند برکاتی که به نسل ابراهیم وعده داده شده بود را مهیا نماید
خداوندم عیسی از تو به خاطر کارت بر صلیب متشکرم. اعلام می کنم که عیسی بر روی صلیب خون خود را ریخت تا بتواند برکات ابراهیم را مهیا نماید و او آن را وعده موعود پدر من می خواند. من اعلام می کنم که وعده روح خداوند را دریافت می کنم زیرا عیسی لعنت شد تا من بتوانم از برکات وی بهره مند گردم.آمین