بر بره توکل کنید
کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برایم انجام دهد را ، به ضد شیطان ،بر زندگی خود اعلام می کنم
در اول قرنتیان 5 : 7 پولس فصح عهد عتیق را با مصلوب شدن عیسی مرتبط می داند
” زیرا مسیح بره پسخ ما قربانی شده است
به وضوح می توانیم ارتباطی که در عید فصح و قربانی عیسی بر صلیب وجود دارد را ببینیم. می توانیم بگوئیم که بره فصح تقریباً 20 قرن پیش قربانی شده و خون او در تشت است. خون او ریخته شده است اما این خون تا زمانی که در تشت است نمی تواند ما را محافظت کند . ما باید خون را از درون تشت به محل سکونت خود منتقل کنیم. در عهد عتیق برای انتقال خون از گیاه زوفا استفاده می شد اما امروزه با چطور؟ پاسخ این است بوسیله اعلام های خود . اعلام های شخصی ما خون را از تشت برداشته و بر در خانه های ما، بر زندگی های ما، شرایط ما و خانواده ما می پاشد. زمانی که ما عمل خون عیسی را بر زندگی خود اعلام می کنیم بر شیطان پیروز می شویم
خداوندا به خاطر خون عیسی تو را شکر می کنم . اعلام می کنم که عیسی برای من قربانی شده است و من برای پاک شدن از گناه به خون او نیاز دارم . کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برای من انجام دهد را ،به ضد شیطان ، بر زندگی خود اعلام می کنم. آمین